สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
2. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
3. นายธนกร  ทองศาสตร์
4. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
5. เด็กหญิงนิรมล  เกิดโภชน์
6. นางสาวพัชรี  เป้าอินทร์
7. เด็กชายพีรภัทร  สิทธิฤกษ์
8. เด็กหญิงภัทร  สมพา
9. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
11. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
12. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
13. เด็กหญิงอภิวัล  วิโรจน์
14. เด็กหญิงอัญชัญ  ไม้เกตุ
15. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วสอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
4. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
5. นายธนกร  ทองศาสตร์
6. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
7. เด็กหญิงนิรมล  เกิดโภชน์
8. เด็กชายพีรภัทร  สิทธิฤกษ์
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
10. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
11. เด็กหญิงอัญชัญ  ไม้เกตุ
12. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนูน้อย
2. เด็กชายกุ้ง  ดาวเรือง
3. เด็กชายดนุสรณ์  ท้วมสายมา
4. เด็กชายสุวรรณ  ชื่นด้วง
5. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
6. เด็กชายแอ๊ด  ทองสุข
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นายพชร  บำรุงดอน
3. นายศิลปิน   พรหมมณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คะชะนา
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์  ปุญญสิริพัฒน์
3. เด็กหญิงปภาวิชญ์  พรมอินแก้ว
4. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  หินศรี
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
2. นางพรรณี  แดงเครือ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  ขันนาค
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงค์
2. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายภวัตฌาน  ภวังครัตน์
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ส้มแป้น
 
1. นางเกศรา  สุทธพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พิมสอ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  จวงจอง
3. เด็กหญิงชลทิชา  ผดุงปาน
4. เด็กหญิงทอฝัน  หมายเมฆ
5. เด็กหญิงธนวัลย์  ทนทาน
6. เด็กหญิงนภาพร  ศรีเภาโชค
7. เด็กหญิงนฤมล  ปานทอง
8. เด็กหญิงสาวินี  เกตุย้อย
9. เด็กหญิงสิวินีย์  สังปะริเม็ญ
10. เด็กหญิงสุธาสิณี  โต๊ะทอง
 
1. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
2. นางนงนุช  อ้นทอง
3. นายอดุลย์  กุณาฑลต์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กชายธิปก  สายฟ้า
6. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
7. เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง
8. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
9. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริวรรณ
12. เด็กหญิงสันต์หทัย  กองกะมุด
13. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
14. เด็กหญิงอรอุมา  คำแพง
15. เด็กชายไรวินท์  กองกะมุด
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
2. นายอนุกูล  พราหมณ์โสภี
3. นางอรวรรณ  พราหมณ์โสภี
4. นางอ่อนศรี  จันทศร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ไม้เกตุ
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  หมื่นราม
3. เด็กหญิงลลิตา  มีมงคล
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายจารุพัจน์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขหอม
 
1. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด