สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษิตา  ชูจิตารมย์
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนฤมล  เกตุย้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พะวงกิจ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายกันทรากร  ทองคำ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พันแตง
3. เด็กชายจิรพงษ  แก้วไทรหาญ
4. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เพิ่มสุขเมฆา
5. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครื่องทิพย์
7. เด็กชายทนงสิทธิ์  น้อยศิริ
8. เด็กชายธีรวัต  ทองทา
9. เด็กชายพงษ์เทพ  ห่วงนาค
10. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
11. เด็กหญิงวราภรณ์  รสเครือ
12. เด็กชายศิรวิชญ์  เต็กศรี
13. เด็กชายสาธิต  ชมชื่น
14. เด็กหญิงสุนิสา  พันแตง
15. เด็กชายสุรศักดิ์  อำภาพรรณ
16. เด็กหญิงอธิติยา  คำเนตร
17. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สิริรักษ์
18. เด็กหญิงอรณิชา  ไมตรีจิตต์
19. เด็กหญิงอารียา  อัคนิจ
20. เด็กชายเจริญพงศ์  นิโลทัศน์
 
1. นายขวัญชัย  สุขอยู่
2. นายธเนศร์  เจริญเนือง
3. นายวิชาญ  ชื่นเจิญ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   โคตรแสง
2. เด็กหญิงลักขิกา  ปัญญารักษ์
3. เด็กชายออ   (ชาวพม่า)
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญอาจ
2. เด็กหญิงกมลพร  ทองย้อย
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ครูตระกูล
4. เด็กหญิงกฤติธร  ลิ้มทอง
5. เด็กชายกฤษกร  มีถาวร
6. เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มจิตต์
7. เด็กชายการัณย์  สินปราณี
8. เด็กชายกิตติ  ด่านป้อม
9. เด็กชายกิตติพงศ์  เหลืองสอาด
10. เด็กชายกิตติพล  แซ่ตั๊น
11. เด็กหญิงกิตติยา  รังษีสัตยาโสภิศ
12. เด็กหญิงขนิษฐา  คีรีวงษ์
13. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลายแจ้ง
14. เด็กชายคมสัน  กิ่งเกตุ
15. เด็กชายจิรพัส  แจ้งฉาย
16. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมอนทอง
17. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ปราบภัย
18. เด็กหญิงชนิตา  ยอดแฉล้ม
19. เด็กหญิงชนินาถ  โยไธสง
20. เด็กชายชลสิทธิ์  อุดมดัน
21. เด็กชายชัยมงคล  ขุนพิทักษ์
22. เด็กชายชัยลักษณ์  อิ่มชู
23. เด็กหญิงชิดชนก  ปิ่นทอง
24. เด็กชายญาณภัทร  เขียวไสว
25. เด็กหญิงณัฎฐา  ตั้งจินดารัตน์
26. เด็กชายณัฐเดช  อ่อนละมูล
27. เด็กหญิงทวินันท์  สีคังไพ
28. เด็กชายทัศน์พล  การทองคำ
29. เด็กชายธนบัตร  คล้ายแก้ว
30. เด็กชายธนพล  มีวรรณะ
31. เด็กชายธนวัฒน์  จำหัน
32. เด็กชายธนวัต  แจ่มบูชา
33. เด็กชายธนาคาร  สรรพการ
34. เด็กชายธนาทิพย์  งาหอม
35. เด็กชายธนาธร  ตรงฉาก
36. เด็กชายธราธร  วสุทรัพย์ไพโรจน์
37. เด็กชายธีรนันท์  สิงกาโม้
38. เด็กชายธีรภัทร  เกตุแก้ว
39. เด็กหญิงนฤมล  สมพันธ์
40. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์สุวรรณ
41. เด็กชายนุกูล  เจริญสุข
42. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองพงศ์
43. เด็กชายปฐม  กองแก้ว
44. เด็กหญิงปนัดดา   เกี้ยมหู้
45. นางสาวปรางทิพย์  ยืนยั่ง
46. เด็กหญิงปรายฟ้า  รังสีสัตยาโสภิศ
47. เด็กชายปารมี  เปี่ยมเจริญ
48. เด็กหญิงปิยมาศ  สกุลธนะ
49. เด็กชายพงศธร  แสงสว่าง
50. เด็กชายพงศ์พล  พิพิธธนาบรรพ์
51. เด็กหญิงพนิดา  น้อยซ่อ
52. เด็กหญิงพรชนิตว์  ยุติธร
53. เด็กชายพิพัฒน์  บุญนุช
54. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีนาค
55. เด็กชายภัควัติ  เมืองงิ้วราย
56. เด็กหญิงภาวินี  เชื่อทอง
57. เด็กชายภิรมย์พร  ทารีภาพ
58. เด็กชายภูวลิต  ศรีนาค
59. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขศรี
60. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่เตียว
61. เด็กหญิงรักษิณา  ยังมีมา
62. เด็กหญิงราตรี  เตชะ
63. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แตงอ่อน
64. เด็กหญิงวนิดา  น้อยหนู
65. เด็กชายวรวุฒิ  กิ่งจันทร์
66. เด็กชายวรัญญู  วงษ์สวาท
67. เด็กหญิงวริศรา  พิมวิชัย
68. เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมองค์
69. เด็กชายวิษุวัต  วงษ์สวาท
70. เด็กชายวุฒิพล  สายอาจ
71. เด็กชายศรายุทธ  นุชนาคา
72. เด็กชายศราวุธ  นุชนาคา
73. เด็กหญิงศศิธร  เกิดคำ
74. เด็กหญิงศศิประภา  ทุมะลิ
75. เด็กชายศิริชัย   ใจเจือธรรม
76. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมศรีวรรณ
77. เด็กหญิงสาลิณี  เส่นเพียว
78. เด็กชายสิทธิวัฒน์  กรุงทวี
79. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธิบดี
80. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่อื้อ
81. เด็กชายสุรยุทธ์  ชิวปรีชา
82. เด็กชายสุริยา  พวงพะนวม
83. เด็กชายหรรษวัต  ทิพย์สังวาล
84. เด็กชายอนวัช  สิงกาโม้
85. เด็กชายอนุชิต  มีวรรณะ
86. เด็กชายอนุรักษ์  คำชุม
87. เด็กชายอนุวัตร  เพลงพิณ
88. เด็กชายอภิสิทธ์  อู่เงิน
89. เด็กหญิงอรวรรณ  สีดังไฟ
90. เด็กหญิงอาทิตยา  คำบุญ
91. เด็กหญิงอารียา  มีวรรณะ
92. เด็กหญิงอุษา  วงษ์น้อย
93. เด็กหญิงอุษา  ช้างโก
94. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ประกอบผล
95. เด็กหญิงเกวลิน  ทองย้อย
96. เด็กชายเจษฎากร  หวานสนิท
97. เด็กชายเตชิต  ตุลปันโต
98. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยังมีมา
99. เด็กหญิงแสงวดี  วิจิตรอรพินทร์
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญเรือง
2. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
3. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
4. นางวาสนา  สุนทรโสภา
5. นายศุภกิจ  แสงพูล
6. นางสุชัญญา  ชิวปรีชา
7. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
8. นางสาวอุษณีษ์  ลานรอบ