สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนฤมล  เกตุย้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พะวงกิจ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายกันทรากร  ทองคำ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พันแตง
3. เด็กชายจิรพงษ  แก้วไทรหาญ
4. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เพิ่มสุขเมฆา
5. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครื่องทิพย์
7. เด็กชายทนงสิทธิ์  น้อยศิริ
8. เด็กชายธีรวัต  ทองทา
9. เด็กชายพงษ์เทพ  ห่วงนาค
10. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
11. เด็กหญิงวราภรณ์  รสเครือ
12. เด็กชายศิรวิชญ์  เต็กศรี
13. เด็กชายสาธิต  ชมชื่น
14. เด็กหญิงสุนิสา  พันแตง
15. เด็กชายสุรศักดิ์  อำภาพรรณ
16. เด็กหญิงอธิติยา  คำเนตร
17. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สิริรักษ์
18. เด็กหญิงอรณิชา  ไมตรีจิตต์
19. เด็กหญิงอารียา  อัคนิจ
20. เด็กชายเจริญพงศ์  นิโลทัศน์
 
1. นายขวัญชัย  สุขอยู่
2. นายธเนศร์  เจริญเนือง
3. นายวิชาญ  ชื่นเจิญ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี