สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางพัชรินทร์  แสงมาลา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข่าต้น
3. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
4. เด็กหญิงจิราวดี  เหลืองอ่อน
5. เด็กชายชนกพล  เจียมสุขใจ
6. เด็กหญิงณัฐรินีย์  อินทร์หอม
7. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
8. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
9. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุบล
13. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
14. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นางดรุณี  ประเสริฐสุข
2. นางพรทิพย์  สัมภวมานะ
3. นางยุพิน  นาคะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  โพธิดา
2. เด็กชายธนพล  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงสุลัคณา  แก้วแดง
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา