สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางพัชรินทร์  แสงมาลา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  โพธิดา
2. เด็กชายธนพล  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงสุลัคณา  แก้วแดง
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข่าต้น
3. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
4. เด็กหญิงจิราวดี  เหลืองอ่อน
5. เด็กชายชนกพล  เจียมสุขใจ
6. เด็กหญิงณัฐรินีย์  อินทร์หอม
7. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
8. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
9. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุบล
13. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
14. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นางดรุณี  ประเสริฐสุข
2. นางพรทิพย์  สัมภวมานะ
3. นางยุพิน  นาคะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญบาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
2. นางราริน  นันทพานิช
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพธวัช
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์บอน
3. เด็กหญิงนฤมล  อ้นเชิด
4. เด็กหญิงนิรุมล  สุวัฒนมงคลชัย
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  วีรภัทรพิสิษ
6. เด็กชายพาทิศ  เกษมมงคลชัย
7. เด็กชายพิชญะ  ยิ้มใหญ่หลวง
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองทอดทาน
9. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัชดาอริยฉัตร
10. เด็กชายภูริณัฐ  สถิตยานุรักษ์
11. เด็กชายภูวดล  บุญประวัติ
12. เด็กชายรัชพล  สีสับขวา
13. เด็กชายวันมงคล  หาญประจันทร์
14. เด็กหญิงสาริชา  ประสุโส
15. เด็กชายสุจินดา  ประเปรียว
16. เด็กหญิงสุภัสสร  ยางสวย
17. เด็กชายอภิเดช  เจริญธรรม
18. เด็กหญิงอริศรา  มาโนช
19. เด็กหญิงเกวลิน  กสิกรรม
20. เด็กหญิงเบญญาภา  จงฤทธิพร
 
1. นางสาวชมนภัส  สโมสร
2. นางสาวนีรนุช  ตันธนะชัย
3. นางบุบผา  ไตรวิเชียร
4. นางสมคิด  รักเมือง
5. นางเบ็ญจณี  ธรรมเกษร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษณ์  เชิงชล
2. นายมนชิต  ทิวัตถานันท์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิงหชงค์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฏ
2. นางเขมาพร  เหล่าพิเดช
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.44 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีสว้สดิ์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองแท้
2. เด็กชายพัชราวุธ  ดอกเทียม
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
11 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงคำแก้ว  หงสาวดี
2. เด็กชายธนกร  บ่อเพชร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งมี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยิ่งมี
5. เด็กหญิงสุภัสรา  ยิ้มน้อย
6. เด็กหญิงอรณี  พันธ์แก่น
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
2. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
3. นางวิมล   ชมสวน