สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์บอน
3. เด็กหญิงนฤมล  อ้นเชิด
4. เด็กหญิงนิรุมล  สุวัฒนมงคลชัย
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  วีรภัทรพิสิษ
6. เด็กชายพาทิศ  เกษมมงคลชัย
7. เด็กชายพิชญะ  ยิ้มใหญ่หลวง
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองทอดทาน
9. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัชดาอริยฉัตร
10. เด็กชายภูริณัฐ  สถิตยานุรักษ์
11. เด็กชายภูวดล  บุญประวัติ
12. เด็กชายรัชพล  สีสับขวา
13. เด็กชายวันมงคล  หาญประจันทร์
14. เด็กหญิงสาริชา  ประสุโส
15. เด็กชายสุจินดา  ประเปรียว
16. เด็กหญิงสุภัสสร  ยางสวย
17. เด็กชายอภิเดช  เจริญธรรม
18. เด็กหญิงอริศรา  มาโนช
19. เด็กหญิงเกวลิน  กสิกรรม
20. เด็กหญิงเบญญาภา  จงฤทธิพร
 
1. นางสาวชมนภัส  สโมสร
2. นางสาวนีรนุช  ตันธนะชัย
3. นางบุบผา  ไตรวิเชียร
4. นางสมคิด  รักเมือง
5. นางเบ็ญจณี  ธรรมเกษร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษณ์  เชิงชล
2. นายมนชิต  ทิวัตถานันท์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิงหชงค์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฏ
2. นางเขมาพร  เหล่าพิเดช