สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญ
2. นางสาวสุวิมล  ทองทรัพย์
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นายชวิน  พึ่งนุสนธ์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองไว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายดิสพร  เรืองทอง
2. เด็กชายวีระวัฒน์  แซ่เตียว
3. เด็กชายสหรัฐ  อ่อนทิม
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คงมา
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.32 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงธิติยา  นิ่มสว่าง
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวารุณี  เกิดน้อย
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นางดรุณวรรณ  คานภู่
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.98 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธนรัฐ  พันหล่อมโส
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิตสุทธิชัย
2. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.67 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินธร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฎฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์