สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายวิชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางเหมือนชนก  วังเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายซอ  -
2. เด็กชายละ  -
 
1. นางสาวนภศร  ใจตรง
2. นายอัมรินทร์  ชื่นตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายปิยะ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายแอทิกอ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 4 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา   สังขปัญญา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   สังขเรืองรุ้ง
3. เด็กชายกิติพร  -
4. เด็กหญิงกุลสตรี  หลวงวิเศษ
5. เด็กชายคำพุธ  -
6. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศิลาทอง
7. เด็กหญิงชลชบา  -
8. เด็กหญิงตะวัน  -
9. เด็กชายธนพล   ตันยะบุตร
10. เด็กชายธีรโชติ   ดำรงพนาวัลย์
11. เด็กหญิงนารีนารถ  สอนโพธิ์งาม
12. เด็กชายนิเวศ  การุญรัศมีพันธุ์
13. เด็กหญิงน้องดี  -
14. เด็กหญิงน้ำฝน   อุดมสีทอง
15. เด็กหญิงน้ำฝน  -
16. เด็กหญิงพลอย  -
17. เด็กหญิงมณีรัตน์   สังขสดใส
18. เด็กหญิงมาริสา  -
19. เด็กหญิงยิหวา  -
20. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ผาภูมิสุโข
22. เด็กหญิงลำไย  -
23. เด็กหญิงวาวา  -
24. เด็กหญิงศศิธร  -
25. เด็กชายศิริชัย   ผาภูมิโกสุม
26. เด็กชายสมยศ  -
27. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี
28. เด็กชายสุรศักดิ์   บูวอ
29. เด็กชายอนุชา   เศรษฐรุ่งเรือง
30. เด็กชายอนุวัฒน์   รัตนนุภาพพจน์
31. เด็กหญิงอรพินท์  -
32. เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
33. เด็กชายอิมมานูเอล  -
34. เด็กหญิงฮาวิลาห์   ธรรมอยู่
35. เด็กหญิงเณศรา   แก้วแท้
36. เด็กหญิงเนตรดาว    สามหล้า
37. เด็กชายเอชราห์    เสดวงชัย
38. เด็กชายโยธา  -
 
1. นายธรรมเนียม   มะโนรัตน์
2. นางราตรี   ยอดอานนท์
3. นายเลอมมาน   ธรรมอยู่