สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงจันทร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงญารัชณี  จุติ
3. เด็กหญิงตันโซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสุโชติ  นิลเพ็ง
2. นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายจักรี   หงส์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพีระพงศ์  หงษ์ไชยพัฒน์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หงสาวดี
2. เด็กชายแมน  -
3. เด็กชายไทด์  -
 
1. นางทิพวัลย์  กุลวุฒิ
2. นางลอองฝน  พลอยประภา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.99 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นายจักรพงษ์  ผ่องโสภา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงอัศนี  สูงสง่าภูมิ
2. เด็กหญิงเฟิร์น  -
3. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
2. นางสุนันท์  ชัชวาลย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตุ้มสี
2. เด็กชายซูซู  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายปัญญา  -
2. เด็กชายสมพงษ์  -
3. เด็กชายไทยหลวง  -
 
1. นางสาวสมปอง  จันทา
2. นายสำราญ  รักษาสัตย์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายสุวิจักรณ์  -
2. เด็กชายแง  -
3. เด็กชายโซ  -
 
1. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
2. นางวันดี  เรืองบุญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 4 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา   สังขปัญญา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   สังขเรืองรุ้ง
3. เด็กชายกิติพร  -
4. เด็กหญิงกุลสตรี  หลวงวิเศษ
5. เด็กชายคำพุธ  -
6. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศิลาทอง
7. เด็กหญิงชลชบา  -
8. เด็กหญิงตะวัน  -
9. เด็กชายธนพล   ตันยะบุตร
10. เด็กชายธีรโชติ   ดำรงพนาวัลย์
11. เด็กหญิงนารีนารถ  สอนโพธิ์งาม
12. เด็กชายนิเวศ  การุญรัศมีพันธุ์
13. เด็กหญิงน้องดี  -
14. เด็กหญิงน้ำฝน   อุดมสีทอง
15. เด็กหญิงน้ำฝน  -
16. เด็กหญิงพลอย  -
17. เด็กหญิงมณีรัตน์   สังขสดใส
18. เด็กหญิงมาริสา  -
19. เด็กหญิงยิหวา  -
20. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ผาภูมิสุโข
22. เด็กหญิงลำไย  -
23. เด็กหญิงวาวา  -
24. เด็กหญิงศศิธร  -
25. เด็กชายศิริชัย   ผาภูมิโกสุม
26. เด็กชายสมยศ  -
27. เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี
28. เด็กชายสุรศักดิ์   บูวอ
29. เด็กชายอนุชา   เศรษฐรุ่งเรือง
30. เด็กชายอนุวัฒน์   รัตนนุภาพพจน์
31. เด็กหญิงอรพินท์  -
32. เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
33. เด็กชายอิมมานูเอล  -
34. เด็กหญิงฮาวิลาห์   ธรรมอยู่
35. เด็กหญิงเณศรา   แก้วแท้
36. เด็กหญิงเนตรดาว    สามหล้า
37. เด็กชายเอชราห์    เสดวงชัย
38. เด็กชายโยธา  -
 
1. นายธรรมเนียม   มะโนรัตน์
2. นางราตรี   ยอดอานนท์
3. นายเลอมมาน   ธรรมอยู่
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายซอ  -
2. เด็กชายละ  -
 
1. นางสาวนภศร  ใจตรง
2. นายอัมรินทร์  ชื่นตา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายแอทิกอ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายปิยะ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายวิชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางเหมือนชนก  วังเย็น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายแหลม  -
 
1. นายนพรัตน์   น้อยหนู
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญพร้อม
2. เด็กชายวิมล  อนุเครือ
 
1. นายปิยะ  ใจกล้า
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย  โพธิ์เย็น
2. เด็กหญิงธนพร  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงโชติกา  ถิ่นทอง
 
1. นางสาวมณี  ฦาชา
2. นางมาลี  พูลสวัสดิ์