สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนาภา  ภารบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มวงษ์
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
2. นางสุดาพร  สาระยิน
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงดาว
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายยุทธนา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สีมา
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.67 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงชนาภา  ภารบูรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มวงษ์
 
1. นายดำรงค์  แก้วลมูล
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์