สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกลรัตน์  พุฒจะโปะ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงฐิติภา  ผ่องใส
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไข่เงิน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ไข่เงิน
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรมแสง
2. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  ใกล้ชิด
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจร้อน
4. เด็กหญิงอรนภา  กุลยาอ้น
5. เด็กหญิงเกษมณี    ซุยทอง
 
1. นายรติสัยน์  ธนะปาละ
2. ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ร้อยกอง
2. เด็กหญิงจิตอารี  บุตรพรม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ด่านประจำ
4. เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วพิกุล
5. เด็กหญิงณัฐพร  ปราตรัย
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ด่านจับกุม
7. เด็กหญิงทักษพร  ชูสนิท
8. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วพิกุล
9. เด็กหญิงมินตรา  ศักดิ์พงษ์
10. เด็กหญิงรินลณี  เรืองดารา
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุนุรัตน์
12. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วพิกุล
13. เด็กหญิงสาวิตรี  หงษ์มัง
14. เด็กหญิงสุรีพร  กงแก้ว
15. เด็กหญิงเนติยา  ฉิมมะวัน
 
1. นางฌาณิศา  กระแสโสม
2. นายพัฒนา  พรมเศก
3. นายภัคพล  นามจิรโชติ
4. นางสุพรรณี  พรมเศก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงสโรชา   เทียนจันทร์
 
1. นางณัฐกมล  นามจิรโชติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  กรงเงิน
2. เด็กหญิงชลาลัย  โชติชื่น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
4. เด็กชายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์ยาปาน
6. เด็กหญิงสิรินภา  ต้นทอง
7. เด็กหญิงสโรชา   เทียนจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลแช่ม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธนพล  ศรีอิทธิยาเวทย์
2. นายนายพิชิตชัย  คงสวัสดิ์
3. นายรณชัย  เครือแป้น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงพิยะดา  ผันนะรา
 
1. นางสุภาวดี  เพ็ชร์ศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. นายชัยวัฒน์   บุบผา
2. นายปริญญา   ผลบุญ
3. นายพีรพล   โมกขะศักดิ์
4. นายยุทธนา   แขกน้อย
5. นายยุทธนา   ปรีชากูล
6. นายอาทิตย์   อิญมอญ
7. เด็กชายอินทร   ศรีโฉมงาม
8. นายเกียรติศักดิ์   บุบผา
 
1. นายราเชนทร์  แสงงาม
2. นายสมชาย  เรืองไร่โคก
3. ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เฉลิมชัย
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูมิทอง
3. เด็กชายสุรทิน  แสงเพลิง
 
1. นางสาวอรสา  พันธ์สุ
2. นายเข็มพร  สิงห์ที
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  อมหาสิเม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพวงษา
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงเกษมณี  เล็บครุฑ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
10 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชฎาพร  ซาพูล
2. เด็กหญิงชาลินี  น้อยศรีเกตุ
3. เด็กหญิงนภัส  สีเหลือง
4. เด็กชายนัทพงษ์  อรุณโรจน์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพร
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ม่วงมีคำ
7. เด็กหญิงโชติกา  สีแข็ง
 
1. นางสาวณัฐธิกาญ  เกิดสวิสดิ์
2. นางสาวดุจฤดี  วังคำ
3. นางสาวละอองดาว  พืชเพียร
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกรรณิภา  สิมาทอง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  บัวเคน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  กันดก
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมหมาย
 
1. นางสาวปราณี  สกุลสา
2. นางสาวพิกุลดารา  อำไพศรี
3. นางสาวอุมาภรณ์  แสนบุญศิริ