สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 11 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พัฒนเดช
 
1. นางรุ่งวารี  แก้วเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธมลรัตน์  อัฐสิทธิ์โสภณ
 
1. นางสาววิจิตรา  อินทสุวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วงเวียน
2. เด็กหญิงศิลาภรณ์  วิชัย
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  โถปัญญา
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 10 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธัญชนก  มีสมวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนภา  วงค์สนธิ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สีหาบุญมาก
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเวที
2. เด็กชายครรชิต  ไกรทิพย์
3. เด็กชายชลนที  ใจจาน
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อรัญคีรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นใสสุข
6. เด็กหญิงธนภรณ์  กรอบบาง
7. เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
8. เด็กชายพศพร  ก่อวงษ์
9. เด็กชายพัทยากร  เกิดผล
10. เด็กชายยงยุทธ  คำแก้ว
11. เด็กชายรักชาติ  สุดใจ
12. เด็กหญิงรัตติกา  เกิดปลั่ง
13. เด็กหญิงสมพร  จันปะทัง
14. เด็กหญิงสายพิน  จันปะทัง
15. เด็กหญิงสุกัณญา  มงคลยุทธ
16. เด็กชายสุวัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
17. เด็กชายหนุ่ม  ทองประสิทธิ์
18. เด็กชายอภิชาติ  นึกชอบ
19. เด็กชายเมธิส  สาระศรี
20. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางจงจิต  กสิพันธ์
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางสาวปรานี  อินทผล
4. นายมานพ  สุขเกษม
5. นางวนิดา  มังกะลัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.833 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงก้านตอง  ลพพึ่งชู
2. เด็กชายคหบดี  จันท์กะพ้อ
 
1. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
2. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายปรเมศร์  สายบัว
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชยนิ่ม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีศักดา
 
1. นางสมมาศ  อันทชัย
2. นายไพล๊อต  บุศราคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นางสาวเรณู  สิงห์อุบล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงภาศิริ  ศรีจันทร์
 
1. นายสุขเกษม  รัชนีกร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
6. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีชาเนตร
7. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน์
9. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
10. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
11. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
12. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพรทิพย์  กลั่นน้ำทิพย์
3. นายมานพ  ทับเงิน
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เรียนเวช
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  โนทะเวียน
3. เด็กชายชินวัฒ  บุตรพรม
4. เด็กชายพลธร  เสือดำ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่โต
6. เด็กชายภูรี  งามเมืองปัก
7. เด็กหญิงม่านฟ้า  ช่างต่อ
8. เด็กชายสหวรรษ  นามมะเริง
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แย้มกลีบ
10. เด็กหญิงอรนภา  รื่นแสง
 
1. นางดวงภัทร  สุนิมิตร
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชาคริยา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงนัยเนตร  สมสวย
3. เด็กหญิงนิรชา  ดีปัญญา
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงรติยา  บุญชู
6. เด็กหญิงสลิตา  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงอนัญญา   เรืองบุญธรรม
8. เด็กหญิงอารียา  ดีงาม
 
1. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
2. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
3. นายเกรียงไกร  ศัพท์หงษ์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคพฤกษ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  จำปาทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรี  แพงหนู
4. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์  ชื่นพิมาย
5. เด็กหญิงวริศรา  เสนาพร
6. เด็กหญิงอรไพลิน  โตทอง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวผกามาศ  สุยอย
3. นางรัชนีพรณ  งามสมโสตร์
4. นางสาวศิริพร  ไพรวัน
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติเฉลิม  สีสมุทร์
2. นายกิตติโชค  เทียบเทียม
3. เด็กชายธนดล  แสงใย
4. เด็กหญิงวัลลภา  น้อบน้อม
5. เด็กชายสุดเขต  ผ่องใส
 
1. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงอลิชา  ซอหมัด
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วงค์อุดม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียนหอม
3. เด็กหญิงกรพินธ์  ฉิมสอน
4. เด็กชายกันทรากร  กลางประพันธุ์
5. เด็กชายกิตตินันท์  จงรัตนชูชัย
6. เด็กชายคุณัฐ  ผ่องภักดี
7. เด็กชายจตุพร  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงจรัสพร  ส้มฉุน
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแหงกุล
10. เด็กชายจีระพัฒน์  หัสดี
11. เด็กหญิงจุรเกต  ไชยเสน
12. เด็กหญิงจุลาพร  พันมาตร์
13. เด็กชายฉัตรชัย  สังข์เมือง
14. เด็กชายฉัตรมงคล  เปลื้องทุกข์
15. เด็กชายชนะชัย  รุจิคุณ
16. เด็กหญิงชนิษา  มารอด
17. เด็กชายชาญชัย  ประดับวังค์
18. เด็กชายซีแอล  จันทร์ดี
19. เด็กหญิงฐิติมา  โกมุทกลาง
20. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำเร็จศิลป์
21. เด็กหญิงณัชชา  สายกนก
22. เด็กชายณัฐทริกา  อุ่นแท่น
23. เด็กชายตะวัน  สุขกลัด
24. เด็กหญิงทิพวนันท์  ปัญญาแก้ว
25. เด็กชายธงไชย  ภู่เงิน
26. เด็กชายธนันชัย  รื่นสาต
27. เด็กชายธนากร  ดาวรุ่ง
28. เด็กชายธนาคม  ดอกบุญนาค
29. เด็กชายธนาพล  เริงสุชน
30. เด็กชายธราคม  ดอกบุญนาค
31. เด็กหญิงธาริณี  กอนรัมย์
32. เด็กชายนพพร  รุจิชีพ
33. เด็กหญิงนภัทร  สวัสดี
34. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วโยธา
35. เด็กหญิงนราภรณ์  รุจิศักดิ์
36. เด็กหญิงนริศรา  นัยเจริญ
37. เด็กหญิงนันทิชา  เจริญผล
38. เด็กชายนันธิเดช  เภาพันธ์
39. เด็กหญิงนิพาภรณ์  รอดเทศ
40. เด็กชายนิพิชฌน์  นิลสลับ
41. เด็กหญิงนิรัตติศัย  ทองเสริม
42. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญครุฑ
43. เด็กหญิงบุญคารินทร์  อร่ามเรือง
44. เด็กชายประสงค์  จุ้ยน้อย
45. เด็กหญิงปสุตา  รุ่งสุริยัน
46. เด็กหญิงปุณณมาส  พุดศรี
47. เด็กชายพุฒิพงษ์  นัยเจริญ
48. เด็กชายภัทรรินทร์  ปัญญาถม
49. เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาถม
50. เด็กชายภาณุพงศ์  สวัสดิผล
51. เด็กชายภานุเดช  บุญสกุล
52. เด็กชายภูรีวงศ์  สุขตะโก
53. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุขถิน
54. เด็กชายรัชชานนท์  บานแย้ม
55. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองแสน
56. เด็กชายรุ่งรดิศ  มลิแย้ม
57. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ไกรโภชน์
58. เด็กหญิงวรฤทัย  บุญยัง
59. เด็กชายวัชรพล  ใจคง
60. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์หลำผล
61. เด็กชายวิทยา  รุจิศักดิ์
62. เด็กหญิงวิภาดา  ประจวบ
63. เด็กชายวีราวัฒน์  พรมสีหา
64. เด็กหญิงวีริศรา  วรวงษ์
65. เด็กชายศรันยู  รุจิศักดิ์
66. เด็กชายศราวุฒิ  สังเมือง
67. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุพันธะ
68. เด็กชายศักดิ์ดา  วรรณประเขา
69. เด็กหญิงศิริพร  บุญเจริญ
70. เด็กชายศุภกานต์  ใจกระจ่าง
71. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขกลัด
72. เด็กชายสังวาล  พิมพ์โสม
73. เด็กหญิงสุตินันท์  ปัญญาแก้ว
74. เด็กหญิงสุพรีม  คำสาสินธุ์
75. เด็กชายสุรศักดิ์  รื่นคุณ
76. เด็กชายสุริยา  อุ่นแท่น
77. เด็กชายสุรเชษฐ์  หอมชื่น
78. เด็กหญิงสุวิมล  ชะนะกลาง
79. เด็กชายสุเมธ  เด็ดจังหรีด
80. เด็กหญิงอรทัย  ศรีกลาง
81. เด็กหญิงอรัญญา  หงส์ทอง
82. เด็กหญิงอริสา  เฟื่องฟู
83. เด็กหญิงอริสา  สุจริต
84. เด็กชายอลงกรณ์  คงชื่นใจ
85. เด็กชายอัศวิน  เกษตรนพกุล
86. เด็กหญิงอาณัฐชา  ไตรถาวร
87. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ย่าง
88. เด็กชายเจษฎา  จันทร์อยู่
89. เด็กชายเจษฎากร  บางระมาด
90. เด็กชายเจษฎาพร  มนฤาษี
91. เด็กหญิงเดนิสา  ระเวกโสม
92. เด็กหญิงเพชรรัช  นัยมานพ
93. เด็กหญิงเมษลักษณ์  รื่นศาสตร์
94. เด็กชายเรืองศักดิ์  พันธ์นิมิตร์
95. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
96. เด็กหญิงโสภิตนภา  ไชยหงษ์
97. เด็กชายไพฑูรย์  ภาคโภไคร
98. เด็กหญิงไอริน  ทองเสริม
99. เด็กหญิงไอรินทร์  ทะละมา
 
1. นายกิตติ  คงเจริญ
2. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
3. นางสาวลำยอง  นาคง
4. นางสาวศุภพิชญ์  ทองบ้านทุ่ม
5. นางสาวสรัญญา  มากเลาะเลย์
6. นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน
7. นางสาวอโนเชาวน์  แก้วกูลฑล
8. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จำนงค์ถ้อย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำเนียรพล
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชุมพลอโนมคุณ
2. เด็กชายธนวัฒน์   เจริญรัมย์
 
1. นายอาทร  หาสียา
2. นางสาวเสาวณีย์  สมชาติ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไพรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภา  ฝังแก้ว
3. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเฉลิมศรี
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พืชนะ
5. เด็กหญิงสุวนัน  เปรมประเสริฐ
6. เด็กหญิงเจริญศรศุกร์  ตะวันเที่ยง
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมลฤดี  มีวุฒิสม
3. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.9 ทอง 10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงคณิตา  สง่าศรี
2. เด็กชายชัชพล  อาจประสม
3. เด็กหญิงเบญจญาภา  มะณีแดง
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นายประจวบ  เงินเหรียญ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายเตชพัฒน์  เตียรักษ์กิจสกุล
 
1. นายสานนท์  สุขจรูญ
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายชินพงษ์  ผดุงเอก
 
1. นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.9 เงิน 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงเทวี  เจริญศรี
 
1. นางมณี  ราตรีโชติ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเตชนิธิ  ระหงษ์
 
1. นางนุกูล  จำนงบุญ
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายปัญจภูมิ  มีสีดา
2. เด็กหญิงพัชราภา  โชติเสน
 
1. นางสาวระเบียบ  เขียวไสว
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนภดล  กุลเทพบัณฑิตย์
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัทธา  เสาะสืบงาม
 
1. นางนัธกานต์  ควรรู้
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายกิตติพศ  อินตะนัย
2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย
 
1. นางนภาพร  พลสำราญ
2. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.67 เงิน 4 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรินทร  บริบูรณ์
2. เด็กชายสุทธิราช  เหล่าแป๊ะ
 
1. นายนพคุณ  ลัคนาวิเชียร
2. นางสาวสมสมร  ลายพิกุน