สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีทอง
 
1. นางสาวอรุณศรี  ศักดิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนะเนตร
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรชัย  สังข์กระสินธ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  แป้นงาม
3. เด็กชายพงศ์ธร  นิวร
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
2. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธารระพุฒิ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์   พรสูร
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลอยทับทิม
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขสมบูรณ์
6. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
8. เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่แย้ม
9. เด็กหญิงดวงพร  บุญสม
10. นางสาวทัศนีย์  นาคบุญยงค์
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
12. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
13. เด็กหญิงพยุง  เจริญผล
14. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
15. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภู่เหลือง
16. เด็กหญิงพัชรี  ประทุมทอง
17. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
18. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงสุพัตร  แสงอรุณ
20. เด็กชายสุรชัย  บุญแทรก
21. นางสาวสโรชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
4. นางสนธยา  สำรวยผล
5. นายสันธนะ  ลิมป์ปิยพันธ์
6. นางสาวสุดายุ  วงษ์สงฆ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายพรรณกาล  ขวัญแก้ว
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ