สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
3. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
4. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
6. เด็กหญิงมิญาวดี  อุราแก้ว
7. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
8. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายธีรวัฒน์  เตชา
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายธนวินท์  ดวงตา
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   ภาชนนท์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมเสน
 
1. นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ
2. นางสาวรจเรข   เข็มทอง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางขวัญตา  วีระตา
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
2. เด็กชายธีรภัทร  คำลือ
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายปริเยศ  เรือนสอน
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายดวงดี  อรรถพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยารังษี
3. นางสาวรัตติยา  ทารักษ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
2. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.68 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกัปตัน  ศรีผดุง
2. เด็กชายปพน  รักษ์ไพรสาณฑ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  ภาชนะ
2. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนิพนธ์  วงค์สีดา
2. เด็กชายพีรพล  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  จอมเที่ยง
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางสุพรรณี  อาจหาญ