สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นางสาวเนตรนภา   มะโนนึก
 
1. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  คนอยู่
2. เด็กหญิงนภสร  คำไหม
3. เด็กหญิงเกศศิณี  ใจราช
 
1. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชนิตา  พระวิสัตย์
2. เด็กหญิงฐิติกา  ศรีธนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะตะแสง
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายนันทยศ  เฉลิม
2. เด็กชายปิยะบุตร  ยานะ
 
1. นางนิรมล  เชียงแรง
2. นายอุเบก  ปัทมะเสวี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
2. เด็กหญิงมาริษา  แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณมาลี  แซ่หาง
4. เด็กชายอนุพัฒน์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงอริสา  จันเงิน
 
1. นางสายสมร  ไชยวงค์
2. นางสุดาภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
 
1. นางมธุสร  ประชุม
2. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล   สุขใสบูลย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายกันต์กวิน  สมฤทธิ์
 
1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายเจตุพล  ขันแก้ว
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์เจริญ
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สร้อยสวิง
2. เด็กหญิงภูวินรดา  อินทมูล
 
1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนฑ์
2. นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวกันยา  แซ่หาง
2. นางสาวจิราพร  พรมรินทร์
3. นางสาวบุรัสกร  อืดใจ
4. นายยุทธนา  โทอรัญ
5. นางสาววริษา  หลอดกระโทก
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นายวีระวัฒน์   เอี่ยมละออ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชธิดา  ชุมภูชนะภัย
2. เด็กชายราเมศวร์  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสรัลชนา   คำเสน
 
1. นางลิขิต  พิเคราะห์
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธิดาพรรณ  สว่างชวาล
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางจีราภา  สุริยะ
2. นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายรพีร์  ดอนมูล
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวปลอด
2. เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน
 
1. นางสงกรานต์  อุปวรรณ์
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงกฤษติญา  กงใจ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุทธวัง
 
1. นางสุชัญญ์ญา  นงนุช
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายชญานนท์  บัวระภา
2. เด็กชายปรัชญาธร  บุญธรรม
3. เด็กชายอนุกูล  คิดดี
 
1. นายประทีป  ธิสา
2. นางสาววรรณา  บุญถึง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงจาริยา   สาริวงศ์
2. เด็กหญิงนัฐริกานต์   พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุพิชฌา   หอมนาน
 
1. นางปราณี   สุขศรี
2. นายสุนทรา   ปาละวงษ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี
2. เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.98 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงค์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.17 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทธวัง
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบสา 1. นางสาวปนัสยา  เชื้อสะอาด
2. นายวิริยพล  วิริยจารี
 
1. นางพัชรี  สมฤทธิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  โยปัญญา
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายนราวุธ  มุขตัน
2. เด็กชายพิงค์กานต์  พิงค์ประเสริฐ
 
1. นางจิรภา  เวียงคำ
2. นางเสถียร  เย็นใจ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายไกรวิน  แสงแก้ว
 
1. นางศรีลักษณ์  บุตรดี
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงวรัมพร  จะติ
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.65 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายจิรภัทร  อินยม
2. เด็กชายดนุวัฒน์  ดวงทิพย์
3. เด็กชายพงศกร  แสงศรีจันทร์
 
1. นายธวัช  ซื่อสัตย์
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. เด็กชายชินวัตร์  กุลพัทธนันท์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สนชาวไพร
3. เด็กชายอธิชาติ  ยาณะประเสริฐ
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์