สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พังงา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงเกวลิน  คงจันทร์
 
1. นางสาวจินดา   แซ่จ้อ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคุรอด 1. เด็กหญิงพรศิริ  พัดตั๋น
2. นายศุภโชค  ประธรรมมา
3. นายสุทธิกานต์  อภัยมณี
 
1. นางกัลยา  เพิ่มผล
2. นางอภิรดี  สิทธิดำรงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนัฐลิณี  ทองสงค์
 
1. นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.17 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เพ็ชรเกษม
2. เด็กชายมานะ  แซ่หลี
 
1. นายนิกรณ์  โยมเนียม
2. นางสุทิศา  พู่พัฒนศิลป์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
2. เด็กชายวัชระ  อารีการ
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
2. นางสุภารัตน์  รักษาสรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงณัฐมล  ธันยุพักษ์
2. เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหญ่
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีมั่น
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธันยุพัก
5. เด็กชายสิทธิชัย  เหมพิทักษ์
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงซันนี่ยะร์  จันเจือ
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  บุตรหลำ
3. เด็กหญิงศิรินุช  ผลผดุง
4. เด็กหญิงอังคณา  แสงสาด
5. เด็กชายอินทลักษณ์  พฤษภาณิชย์
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ
 
1. นางเสริมศรี  พลรงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดโคกสวย 1. นางสาวบุษยา  เทพทอง
2. นางสาวยวิษฐา  อาจวารี
3. นางสาวลัดดาวัลย์  บุตรแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์  รักษาสรณ์
2. นางสาวอารีรัตน์  แพทย์ศาสตร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุทธิมากร
2. เด็กหญิงอรปรียา  นาวาล่อง
 
1. นายสมคิด  ปราศภัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล  ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชำนินา
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กหญิงสุนีย์  เทวยางกูร
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารีการ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  นาวารักษ์
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทรงนาศึก
2. เด็กหญิงอันดา  เลิศวงหัส
 
1. นายนพรัตน์  มะโนอิ่ม
2. นางสาวนันทิยา  อิฐเกิด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  หมันการ
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายอาทิตย์  ขาวเอี่ยม
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นะเอี้ยม
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลักษณะวิมล
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สันม่าแอ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สันม่าแอ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดสวาท
5. เด็กหญิงญาณิศา  นะเอี้ยม
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ว่านเครือ
7. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิสาร
8. เด็กชายพัฒนกิจ  สุวรรณเพ็ชร
9. เด็กหญิงพาขวัญ  ทับทิมไทย
10. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วปรอท
11. เด็กชายวชิรวิชญ์  เสนีย์รัตนกร
12. เด็กชายศรายุธ  ณ นคร
13. เด็กหญิงอภิชญา  ลักษณะวิมล
14. เด็กหญิงโสภิดา  วานิช
15. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายทวีวัฒน์  หิรัญ
2. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
3. นางวรรณี  เสมพืช
4. นางสุภาภรณ์  วีริยานันท์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายวีระพงค์  บุญเฉิด
 
1. นางสิริวรรณ  เกษสุวรรณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองเนตร
 
1. นายโอม  ชดช้อย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายภาสุ  เดชวรดำรงค์กุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายคณานนท์  ก้ามจำรูญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชูธนโชต
3. เด็กหญิงชาลิสา  เด่นมาลัย
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายฟูศักดิ์  สุขช่วง
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ชูธนโชต
7. เด็กหญิงวาสนา  หนูวงศ์
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเสน
9. เด็กชายสมรักษ์  ขุนสุระ
10. เด็กชายสุทธิชัย  สิทธิสุข
 
1. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
2. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
3. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชัย
2. เด็กหญิงชิสา  พรหมจรรย์
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  จรจิต
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญส่ง
5. เด็กหญิงพรพิมล  จิตต์พันธ์
6. เด็กหญิงภครวรรณ  รัตนพาหุ
7. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  นันทกุล
 
1. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
2. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
3. นางฤทัย  ไพรสุวรรณ
4. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  อาโลล่า
 
1. นางอินทิรา  โกศัย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายศุภกาญจน์  ตันภิบาล
 
1. นางสาวธนิกา  หาญจิตร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1. เด็กหญิงนาฏนภางค์  แซ่ตั้ง
 
1. นางบุปผา  ซื้อหา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.3 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กหญิงนัยน์ภัค  บุญดี
 
1. นางนวลพรรณ  ขมักการ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รำจวน
2. เด็กชายบริรักษ์  ลัวะตื้น
3. นายวิทธวัฒน์  คงแก้ว
4. นายสหพล   อินทรักษา
5. นายสิทธิกร  ประกอบสิน
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ดำนิล
2. นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสมร
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นฤมิตร
3. เด็กหญิงพัชราพร  ปานเปีย
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นายวิศิษฏ์  เพชรดำ
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายคมกริช  จินดาพล
2. เด็กชายอดิเทพ  ธนาวิวัฒน์สกุล
 
1. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายชัยภัทร  สายทอง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
 
1. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายชัยสหัสวรรษ  เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายธนภัทร  คำไล้
3. เด็กชายพนธกร  แซ่จั้ง
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กชายฐิติพงษ์  มงคล
2. เด็กชายวรัตถ์  คงเยี้ยน
3. เด็กชายอันดา  สุขสุวรรณ์
 
1. นางรัชฎา  ตันศุภนราธร
2. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ลือสิริพานิชย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  เพชรคูหา
3. เด็กชายเจษฎา  บุญรักษ์
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นายสมพงษ์  มุขแก้ว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชำนาญสินธิ์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  สตามัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เขน็ดพืช
 
1. นายธีรเดช  ธัญรส
2. นายพัสกร  ชูเลื่อน
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ทองวิจิตร
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพัชรพล  คงสิน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายชัชพงศ์  ชำนาญศิลป์
2. นายพงศ์ศักดิ์   กะสิรักษ์
3. นายเอกรัตน์  พลีการ
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นายสุรศักดิ์  แซ่เจี่ย
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายชินวัตร  หัตถผล
2. เด็กหญิงศรัญธร  ยินดี
3. เด็กชายสมมาศ  แสนสุทธิ
 
1. นายสมชาย  โภคบุตร
2. นางสุมนา  โภคบุตร
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงประภัสสร  คงยศ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมมวด
3. เด็กหญิงหทัยชนก  นิรัญชล
 
1. นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ
2. นายอาธร  คงคา
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท้
2. เด็กชายอภิเดช  นิจอภัย
3. เด็กชายเรืองชัย  บุญกานนท์
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นายสมพงษ์  มุขแก้ว