สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงชนม์มาตุ  พลด้วง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปักษีสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงสุภัสสร  มากชิต
 
1. นางจตุพร   ฤทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งพูนผลวิวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  ไกรเกตุ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายปุรินทร์   เกื้อเหลือ
2. เด็กหญิงพชรพรรณ   ทองขุนดำ
3. เด็กหญิงศิริวิภา  บุญแข
 
1. นางยุภา  สุขแก้ว
2. นางสมบูรณ์  หนูขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงชญากานต์  สุภาพร
2. นางสาวศิรินภา  ช่วยราม
3. นางสาวอนุธิดา  ชูใหญ่
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  อินทร์เมือง
2. นางสาวไพลิน  สว่างเมฆารัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เนาวศิริ
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สังข์จันทร์
 
1. นางสาวศุกลฑิราญ์  สุพิทยพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กชายอาณกร  คงแสง
 
1. นายเหิม  ด้วงเจ้ย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.56 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณัชพล  มีเสียง
2. เด็กหญิงพชรพร  ชยานุวงศ์
3. เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วหัวไทร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ดำแก้ว
2. นางอารียา  เรืองทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายจุลศักดิ์  กาญจนเรืองสกุล
2. เด็กชายชินกฤต  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุชาดา   คงดำ
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางอุบล  บุณยาดิศัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายติณณภพ  ชูเลื่อน
2. เด็กชายสรายุทธ  ขำขุน
 
1. นางสาวศศิธร  นวลจันทร์
2. นายเมธี  นพนิช
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กชายธนากร  เพชรน้อย
2. เด็กชายศุภสิน  ทิพสงค์
 
1. นางจินตนา  ปะรา
2. นายประภาส  บุญนวล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีไข่
2. เด็กหญิงนฤมล    รงค์เรือง
3. เด็กหญิงพรวนัช    สินดำ
4. เด็กหญิงวริศรา    ศรีนวนเอียด
5. เด็กหญิงสุรัตน์วดี    เทพสง
 
1. นางรัตนะพิณ  เทพหนู
2. นายสุเชิต  ปานสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เซ่งหิ้น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพเสนา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุกดำ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ด้วงช่วย
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   ชุมจันทร์
 
1. นางวิไล  ยศกิจ
2. นายสมเกียรติ  ชูบัว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายพลอธิป  แท่นด้วง
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คชถิ่น
3. เด็กหญิงสุนิษา  เพชรคงทอง
4. เด็กหญิงสุลิวัลย์  หมัดขาว
5. เด็กหญิงอภิษฎา  มณีโชติ
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายอนุวัต  หมื่นไวย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สีบัว
2. เด็กหญิงจิรัตติกาญ  สงค์สุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐยา  นุ่นนา
4. เด็กหญิงธัญชนก  ใจใหญ่
5. เด็กหญิงนิตยา  ใหม่คงแก้ว
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชาภิบาล
7. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พันธ์คง
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หอจันทร์
9. เด็กหญิงพีระพิน  จรงค์หนู
10. เด็กชายมูฮัมหมัด  ใหมชู
11. เด็กหญิงวราวุฒิ  สายแก้ว
12. เด็กหญิงวริศรา  รักรุย
13. เด็กหญิงวิรญา  นิ่มคร
14. เด็กหญิงสุทธิมา  สินธุวงศานนท์
15. เด็กชายสุริยา  หมุนเมฆ
16. เด็กชายอภิวัฒน์  แป้นย้อย
17. เด็กหญิงอรวรรณ  หอจันทร์
18. เด็กชายอัศม์เดช  ชูด้วง
19. เด็กชายเจษฎา   อ่อนหนู
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชูด้วง
 
1. นายฉัตรชัย  พงศาปาน
2. นายตระกูล  มากแก้ว
3. นางสาววนิดา  วัฒนวิจิตร
4. นางสุจิรา  ชูดำ
5. นางสาวเบญจวรรณ   พรหมมาก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองแก้ว
2. เด็กชายกิตติพล  เกื้อเส้ง
3. เด็กชายจิรายุ  แก้วรุ่ง
4. เด็กหญิงชุติมา  เต็มยอด
5. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองพราว
6. เด็กชายณัฐนนท์  ชูปาน
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชุมชู
8. เด็กหญิงนฤมล  มากเนียม
9. เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์
10. เด็กหญิงฟ้าลดา  หนูเริก
11. เด็กหญิงภัคนันท์  วะยะลุน
12. เด็กชายศรัณย์  แก้วนก
13. เด็กชายศุภชัย  สุขขวัญ
14. เด็กชายสมพงษ์  ชุมชู
15. เด็กหญิงสิริยากร  มานะวี
16. เด็กหญิงสุภาวดี   สุขขวัญ
17. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชมดอน
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  ร่วงเหมือน
19. เด็กหญิงแพรทอง  ชูจันทร์
20. เด็กชายโสมนัส  คงศรี
 
1. นางสาวนุชนาถ  พรหมนาเวช
2. นางพิกุล  ศรีแก้ว
3. นายมนูญ  เกื้อมิตร
4. นางสุจิตรา  อินทรสมบัติ
5. นางอัมภา  ปราบหนุน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คล่องชอบ
 
1. นางสาวไพลิน  ชูรักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงปริญญุตา  สุขโชติ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สมรรถชัย
 
1. นางสุดา  หนูรัตน์
2. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขโชติ
2. เด็กชายวรกฤต  บัวแก้ว
 
1. นางสุดา  หนูรัตน์
2. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.499 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขัน 1. นางสาวปนัดดา  ทองไชย
2. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์รักษ์
 
1. นายสมเกียรติ  จิตตกุล
2. นางอรุณนภา  นิลรัตน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  กาแก้ว
3. เด็กหญิงนภาพร  บุญสนิท
4. เด็กหญิงพชรมน  คงพูล
5. เด็กหญิงพฤฒิตา  สงคง
6. เด็กหญิงสุชาวดี  คงจุ้ย
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดแก้ว
8. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หยูแก้ว
9. เด็กหญิงเขมอัปสร  ขวัญศรี
10. เด็กหญิงแพรไหม  ทองสา
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางจุติพร  ขุนฤทธิ์
3. นางวารุณี  ด้วงชู
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(สิริราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โมทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดเอียด
3. เด็กหญิงญาณิศา  รักพวก
4. เด็กหญิงฐิดาพร  ภักดีจิต
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงประพิณ  บุญเชิด
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิล้อม
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะศิริ
9. เด็กหญิงภาวินี  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  คงศักดิ์
11. เด็กหญิงวรรณิตา  ชูนุ้ย
12. เด็กหญิงศรัณยา  พริกสุด
13. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญญาพิทักษ์
14. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิ่มละมุล
15. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  บริรักษ์
 
1. นางนันทาวดี  เชาวพันธุ์
2. นางนิลวรรณ  มากแก้ว
3. นางยุวดี  สุขสวัสดิ์
4. นางสุนทรี  ณ ระนอง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ดุษฎีศุภการย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชุมจันทร์
4. นางสาวปริศนา  นวลแก้ว
5. เด็กหญิงปัญญา  จันสุกสี
6. เด็กหญิงพรพรรณ  รักษ์แก้ว
7. เด็กหญิงมาริฉัตร  ศรีแก้วคง
8. เด็กหญิงศิรินาถ  เพชรพูล
9. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์ศิริ
10. เด็กหญิงสุนิสา  เหมือนขาว
11. เด็กหญิงอรอุมา  เหมือนพรรณราย
12. นางสาวอริสรา  เหมือนสังข์
13. เด็กหญิงอัศจรรย์  ชุติพิทยาธร
14. เด็กหญิงเมธาวี  คงมี
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คงดำ
 
1. นางประยูรศรี  ดีประเสริฐกุล
2. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
3. นายสมเกียรติ  ชูบัว
4. นางอำพัน  แก้วชุม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สารบูรณ์
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายอติวัชช์  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นายชื่นใจ  นวลยัง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภรัตนา  เหตุทอง
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายกิติรัฐ  สงชู
 
1. นางสุชาวดี  แดงไชยศรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ด้วงอ่อน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงอ่อน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เหมะรักษ์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหมือนหนู
5. เด็กหญิงฉันท์สินี   ไหมทิม
6. เด็กชายชนะชล  ช่วยเกตุ
7. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์เหลือ
8. เด็กชายธเนศพล  น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงนิศากร  มาเอียด
10. เด็กหญิงปาณิศา  สังขรัตน์
11. เด็กหญิงพรนภัส  รักษ์เกลี้ยง
12. เด็กหญิงพรสวรรค์  หน่วยแก้ว
13. เด็กชายพิทักษ์  คงแสงศักดิ์
14. เด็กชายภูมพิพัฒน์  เมืองทอง
15. เด็กหญิงวรรณธิดา  จันสุกสี
16. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุภักษร  เมืองเยาว์
18. เด็กหญิงสุมินตรา  เจ้าสาย
19. เด็กชายสุรชาติ  แสงสุวรรณ
20. เด็กหญิงอัญญรัตน์  เหมะรักษ์
21. เด็กหญิงอิงกมล  สังข์เหลือ
 
1. นายชัย  ขุนณรงค์
2. นางชื่นจิต  ขาวสุด
3. นางสาวธิดารัตน์  วายุภักดิ์
4. นางยินดี  รักขุนส่อง
5. นางสาวยุวดี  หมื่นเพชร
6. นางอุษา  หลีวิจิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กชายสหเทพ  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.1 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชลธาร  ดำมะณี
2. เด็กหญิงชื่นหทัย  เกลี้ยงประไพ
3. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธ์
4. เด็กหญิงทิพย์อรบุษ  ทิพย์สุขม
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลักษณะ
6. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ด้วงเขียว
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
8. เด็กหญิงศุภชญา  รัตนมณี
 
1. นางสาวฉนันท์นภัส  มากทองน้อย
2. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
3. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์พึ่ง
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายนิติธรรม  จันทร์ศรี
3. เด็กชายวีระพงษ์  โภคา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ชิต
5. เด็กหญิงอลิษา  แก้วคงธรรม
 
1. นางธัญวรัตม์  นิลทะรัตน์
2. นายอภิญญา  บุญหนูกลับ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์
 
1. นางสาวสิริพร  จำปา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงวิรัญญา  บาลทิพย์
 
1. นางถนอมเพ็ญ  ชูบัว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายปรมินทร์  คงดำ
 
1. นางสาวสุดใจ  จันทร์คง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสบพิชัย
2. เด็กหญิงยุพเยาว์  หมวดจันทร์
3. เด็กหญิงวาสนา  หมวดจันทร์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ถนอมรัตน์
5. เด็กหญิงอธิติญา  พรหมเดช
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ผลธรรมปาลิต
 
1. นางคนึงจิต  นวลปาน
2. นายจำรัส  จินณรัตน์
3. นางสมจิตร  ปรางสุวรรณ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ดำรงกุล
2. เด็กชายพันธวิศ  คงจุ้ย
3. เด็กหญิงอุษากร  เนติยานันท์
 
1. นางวารุณี  ด้วงชู
2. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวเผือก
2. เด็กชายกรธวัช  รุยอ่อน
3. เด็กชายกันตพิชญ์  สุกใส
4. เด็กหญิงกัลยากร  คงแก้ว
5. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่อนทอง
6. นางกิตติโรจน์  อินทร์
7. เด็กชายขจรศักดิ์  รุ่งพุด
8. เด็กชายขจรศักดิ์  สุวรรณถาวร
9. เด็กชายคเชนทร์  สงสม
10. เด็กชายจักรกรินทร์  คงเกิด
11. เด็กชายจักรพันธ์  มีขวัญ
12. เด็กชายจารุกิตติ์  คงผอม
13. เด็กชายจีราวัฒน์  รามด้วง
14. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลินมา
15. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเกลี้ยง
16. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเทพ
17. เด็กหญิงฉัชชา  โกวฤทธิ์
18. เด็กหญิงชนกนันท์  พรมแก้ว
19. เด็กชายชนาธิป  จงจิตร
20. เด็กหญิงชนิสรา  สงอักษร
21. เด็กชายชัยพร  อ่อนแก้ว
22. เด็กชายชินราช  ฉิมเงิน
23. เด็กหญิงณัฐกมล  คงยงค์
24. เด็กชายณัฐกิตติ์  เนตรวงศ์
25. เด็กชายณัฐพงศ์  ปานสิทธิ์
26. เด็กชายทยา  หลินมา
27. เด็กชายทักษกร  รุ่งพุด
28. เด็กชายธนกฤต  พรมแก้ว
29. เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี
30. เด็กหญิงธัญพิมล  ไข่สง
31. เด็กหญิงนยฏา  รักชุม
32. เด็กชายนฤดล  ไข่เกิด
33. เด็กหญิงนันทิชา  หมื่นทอง
34. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขาวเผือก
35. เด็กชายบริพัตร  คงมี
36. เด็กหญิงปนัดดา  วิชาเกวียน
37. เด็กหญิงประกายพัชร์  ดำชุม
38. เด็กหญิงปัชวนันท์  เต็มราม
39. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สังข์รัตน์
40. เด็กชายพงศ์พล  นิตย์แสวง
41. เด็กหญิงพราวรวี  ยั่งยืน
42. เด็กหญิงพิชญธิดา  มากทอง
43. เด็กชายพีรพล  เพชรสุข
44. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงผอม
45. เด็กหญิงพุทธรักษา  แต้มแช้ม
46. เด็กหญิงภัทรวดี  ขวดแก้ว
47. เด็กชายภัทรวิชญ์  ดำเกลี้ยง
48. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
49. เด็กชายภานุพงศ์  สงสม
50. เด็กชายภารดา  พลายด้วง
51. เด็กชายภูธเนศ  สุกหอม
52. เด็กชายภูพัทธ์  ธีรกฤษฎากร
53. เด็กหญิงมณียา  ผ่องใส
54. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
55. เด็กหญิงมานิตา  หวานเกื้อ
56. เด็กหญิงมาริศรา  สุขยัง
57. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองแป้น
58. เด็กชายวศิน  สุดใจ
59. เด็กชายวัชรพล  รักนิ่ม
60. เด็กหญิงวัลภา  พิมวรรณา
61. เด็กชายวิชญพงศ์  ทองขุนดำ
62. เด็กหญิงวิภาดา  กูลเกื้อ
63. เด็กชายวิสุทธิสาร  จันทร์มีโชค
64. เด็กชายวีรภัทร  หมื่นทอง
65. เด็กหญิงศิรดา  ชูทอง
66. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีเมือง
67. เด็กชายสิทธิพล  รักทอง
68. เด็กหญิงสิรินทรา  อติเปรานนท์
69. เด็กหญิงสิริพิมล  สงสม
70. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนน้อม
71. เด็กชายสุทธิพันธ์  อ่อนทอง
72. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ณ พัทลุง
73. เด็กหญิงสุวพรรณ  จิตเนียม
74. เด็กชายอนุชา  ชูเลื่อน
75. เด็กหญิงอภิวรรณ  บัวแข
76. เด็กหญิงอมลวรรณ  ด้วงเกตุ
77. เด็กชายอลังการ  ณ กูล
78. เด็กหญิงอังคนา  ทองสม
79. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ่งดำนุ่น
80. เด็กชายเฉลิมกร  รักนิ่ม
81. เด็กหญิงแพรยดา  หนูด้วง
82. เด็กชายไบรท์  สุราษฎร์
 
1. นางจำนง  วุ่นบัว
2. นางนงเยาว์  สวัสดิ์สุข
3. นางปราณี  บุญหนูกลับ
4. นายมงคง  เหล็กสมบูรณ์
5. นางสุกัญญา  รักจันทร์
6. นางเจษฎาภรณ์  คงชู
7. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
8. นางแฉล้ม  ชัยฤทธิ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร  ขาวคง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ขาวคง
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายดนุเดช  จันทร์พุ่ม
2. เด็กชายยุสรี  ชูเล็ก
3. เด็กชายสิรภพ  ศิริรัตน์
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นายพัชรพงษ์  เนียมรัตน์
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
3. เด็กชายอนุชา  ช่วยประคอง
 
1. นางสาววิราภรณ์  รอดหนู
2. นายเมธี  นพนิช
 
44 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พูนปาน
2. เด็กชายวัชรายุทธ  จันทร์รัตน์
 
1. นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว
 
45 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงกันติยา  ขำผุด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชัยด้วง
 
1. นางสาวจารุณี  คงมาก
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กหญิงชัญญา  เยาแสง
2. เด็กหญิงบัณทิตา  คงเนียม
3. เด็กหญิงเตชินี  แก้วทอง
 
1. นางสุภาวดี  อินปาน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงกันทร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงวรรณทนา  สุทธิยาภรณ์
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพชรมั่ง
 
1. นางสุภนิจ  ทิพยศุภลักษณ์
2. นางอุสุมา  อมรชาติ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จันทร์โสด
2. เด็กหญิงปิ่นมุกข์  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  กล้าคง
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางอาพร  แสงแก้ว
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 4 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายกมลวัทน์  ดำสิน
2. เด็กชายพีระพงษ์  สุขทอง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขทอง
 
1. นางพรพิมล  สังแก้ว
2. นางเครือวัลย์  คงจุ้ย
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. นางสาวปาลิตา  เรืองจุ้ย
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูคงใหม่
 
1. นายเฉลิม  ทองคำ
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.99 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. นางสาวปาลิตา  เรืองจุ้ย
 
1. นางจินดา  เทวยุรังค์
 
53 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง 8 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายมินทดา  ช่วยนุ้ย
2. เด็กชายเอกราช  แก้วการ
 
1. นางสาวกรชนก  แท่นจันทร์
2. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
54 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาปู่    
55 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาแดง 1. เด็กชายกะรัต  ทองหวาน
2. เด็กหญิงปิยดา  สงแสง
 
1. นางจารุณี  ไชยบุรินทร์
2. นางนิตยา  มาแก้ว
 
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายภาณุพันธุ์  ชูเกื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หอยทรัพย์
 
1. นางสุคนธ์  นิลพันธ์
2. นางอุไรวรรณ  พรหมรัตน์
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายวณัฐพงศ์  ชูทอง
 
1. นางนิภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายนบนที  สุกการ
 
1. นางสาวอุบล  หนูเจริญ
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สงคง
 
1. นายรฐพล  สุวรรณมณี
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางอารี  หนูแป้นน้อย
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แตงเม
2. เด็กหญิงรสริน  คงแก้ว
3. เด็กหญิงศุพรัช  สาระวารี
4. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วแสน
5. เด็กหญิงสุญญาตา  สุวิรัตน์
6. เด็กหญิงเรณุกา  จีนประชา
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวพินทุมน  พิณเขียว
3. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสิริพร  คงอิ้ว
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กชายกัณตภณ  ดอนหนู
 
1. นางสาวธันยพร  โชติชัย
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิพล   จีนเกิด
 
1. นายบุญเสริม  อินทร์แป้น
2. นายสมเสียร  สังแก้ว
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายธนกร  มากพุ่ม
2. เด็กชายธราดล  สงคง
3. เด็กชายวุฒิชัย  คงแก้ว
 
1. นางสาวกรชนก  แท่นจันทร์
2. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม