สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กชายณัฐชัย  แก้วมณี
2. เด็กชายณัฐพงค์  คงเนียม
3. เด็กชายดนุเดช  ทองยิ้ม
4. เด็กชายนฤนาท  นวลเสน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เภาแก้ว
6. เด็กหญิงสุธีรา  แซ่ดั่น
 
1. นายบุศเลิศ  มณีโชติ
2. นายศุภศักดิ์  เตชวันโต
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62.54 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวจินดาภรณ์  บุระชัด
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 1. เด็กชายฤทธิเดช  เพ็ชรด้วง
 
1. นางรานีย์  ช่วยเกิด
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  มีศรี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สุดชุม
4. เด็กหญิงธนิษฐา   เฉิดฉิ่ม
5. เด็กหญิงนัทริกา  หมานเส้ง
6. เด็กหญิงอาริษา  อุปคุณ
 
1. นายธวัช  ลางคุลเกษตริน
2. นางสาวสายพิน  บุญทอง
3. นางเพ็ญศรี  ชูสงค์