สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรประทาน  เกื้อรุ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สันหมุด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
2. เด็กหญิงหัสนูน  วิจารณ์
3. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
 
1. นางสุทัศนา  ตุนละนิตย์
2. นางเฉลา  รักเกตุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กชายณัฐพล  ดุกดอกจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  หมัดดำ
 
1. นางวิยะดา  เอียดสกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  จันทกาญจน์
2. เด็กชายคิตมัช  เหล็มปาน
3. เด็กชายนรภัทร  ต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงนูรียา  เศรษฐขาว
5. เด็กชายรัชต  พรหมปลัด
6. เด็กหญิงสุชาดา  เหย็มโหน้ง
7. เด็กหญิงสุณิสา  วงศ์ทิตย์
8. เด็กชายอนพัทย์  เส็นหีม
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยาชะรัด
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  กาญจนณรงค์
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
2. นางสาวอิสริยา  นุ้ยผอม
3. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  ฆังคสุวรรณ
2. เด็กชายเวทิศ  บุญตุโล
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู
2. นายแจ่ม  รักษ์ชูชื่น
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านควนยวน 1. นายกิตติพัฒน์  เหตุทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองทรัพย์
3. เด็กชายธนพล  แดงทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  หนูวงศ์
5. เด็กหญิงนิรมล  ทองรัตน์
6. นางสาวสุมินตรา  บัวดำ
 
1. นางละออง  เกื้อคลัง
2. นางสุริยา  กล้าคง
3. นางสาวอาภรณ์  ก้อนเรือง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 83.3 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 1. เด็กหญิงกันติศา  ชูสง
2. เด็กหญิงศศิธร  ขุนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภวรรณ  ศรีษะสังข์
 
1. นางสุภาพ  รพิพรรณ
2. นางเอื้ออารีย์  เอียดประพาฬ