สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงกัญชริกา  สีโสภา
 
1. นางอารมณ์   พิศพักตร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านควนยวน 1. นายกิตติพัฒน์  เหตุทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองทรัพย์
3. เด็กชายธนพล  แดงทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  หนูวงศ์
5. เด็กหญิงนิรมล  ทองรัตน์
6. นางสาวสุมินตรา  บัวดำ
 
1. นางละออง  เกื้อคลัง
2. นางสุริยา  กล้าคง
3. นางสาวอาภรณ์  ก้อนเรือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นางมณฑิรา   วังร่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
2. เด็กหญิงหัสนูน  วิจารณ์
3. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
 
1. นางสุทัศนา  ตุนละนิตย์
2. นางเฉลา  รักเกตุ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  จันทกาญจน์
2. เด็กชายคิตมัช  เหล็มปาน
3. เด็กชายนรภัทร  ต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงนูรียา  เศรษฐขาว
5. เด็กชายรัชต  พรหมปลัด
6. เด็กหญิงสุชาดา  เหย็มโหน้ง
7. เด็กหญิงสุณิสา  วงศ์ทิตย์
8. เด็กชายอนพัทย์  เส็นหีม
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยาชะรัด
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  กาญจนณรงค์
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
2. นางสาวอิสริยา  นุ้ยผอม
3. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกรวีย์  เกตุแท่น
2. เด็กชายชลภัทร  อภิบาลศักดิ์
 
1. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62.54 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวจินดาภรณ์  บุระชัด
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กชายณัฐพล  ดุกดอกจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  หมัดดำ
 
1. นางวิยะดา  เอียดสกุล
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  มีศรี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สุดชุม
4. เด็กหญิงธนิษฐา   เฉิดฉิ่ม
5. เด็กหญิงนัทริกา  หมานเส้ง
6. เด็กหญิงอาริษา  อุปคุณ
 
1. นายธวัช  ลางคุลเกษตริน
2. นางสาวสายพิน  บุญทอง
3. นางเพ็ญศรี  ชูสงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยพร  หมิดชู
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินสุวรรณ
3. เด็กชายฮาดีย์  สิทธิประเสริฐกาล
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางรอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. นายจักรพันธ์  ถนอมพงษ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีแสงแก้ว
3. เด็กชายอวิรุตร์  สตานุมัง
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กชายณัฐชัย  แก้วมณี
2. เด็กชายณัฐพงค์  คงเนียม
3. เด็กชายดนุเดช  ทองยิ้ม
4. เด็กชายนฤนาท  นวลเสน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เภาแก้ว
6. เด็กหญิงสุธีรา  แซ่ดั่น
 
1. นายบุศเลิศ  มณีโชติ
2. นายศุภศักดิ์  เตชวันโต
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 83.3 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 1. เด็กหญิงกันติศา  ชูสง
2. เด็กหญิงศศิธร  ขุนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภวรรณ  ศรีษะสังข์
 
1. นางสุภาพ  รพิพรรณ
2. นางเอื้ออารีย์  เอียดประพาฬ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กหญิงวรางคณา  เศรษฐสุข
 
1. นายอาวรณ์  ดำช่วย
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  ฆังคสุวรรณ
2. เด็กชายเวทิศ  บุญตุโล
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู
2. นายแจ่ม  รักษ์ชูชื่น
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 1. เด็กชายฤทธิเดช  เพ็ชรด้วง
 
1. นางรานีย์  ช่วยเกิด
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรประทาน  เกื้อรุ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สันหมุด