สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีระวัฒน์  โภศัยจตุรภัทร
2. เด็กหญิงมนัสพร  เหลาพิลา
3. เด็กชายศิภูษา  ออมสิน
4. เด็กชายศิวกร  เศษบุบผา
5. เด็กหญิงอภัทศรา  สายจัด
 
1. นางทรัพย์ทวี  มูลคำ
2. นางศิริวรรณ  กุลมัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธีรพล  อรุณจักร
2. เด็กหญิงปาจรีย์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงพราวสิริ  ปานปั่น
4. เด็กชายภัทรชัย  สวนนุ่ม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำเพชร
 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิชัย  รอดแสวง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธีรยุทธ  สินนอก
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทรงทัน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พามา
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงทิพปภา   แอ่นดอย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วทองคำ
3. เด็กหญิงกัญชรส  ภามร
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชินมา
5. เด็กหญิงกันตพร  ไพรบูรณ์
6. เด็กหญิงกุลธิดา  พลประถม
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โหกรัด
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
9. เด็กหญิงชนาพร  กรรณรัตน์
10. เด็กหญิงชุติมา  เดชอ่อน
11. เด็กหญิงฐานิกา  สุภาวงษ์
12. เด็กชายณภพ  แจ้งอรุณ
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชานนท์
15. เด็กหญิงดวงดาว  คงสุข
16. เด็กหญิงทิพรัตน์  มีกมล
17. เด็กชายธนกร  อินทรเกตุ
18. เด็กหญิงนภัสสร  มีกมล
19. เด็กหญิงนิชานาถ  สดสะอาด
20. เด็กหญิงนิตยา  บุญมา
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมยศ
22. เด็กหญิงปวิธิดา  รอดหลำ
23. เด็กชายพงษ์ธวัช  เต่าแก้ว
24. นายพงษ์พิษณุ  บัวแก้ว
25. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เจริญสุข
26. เด็กชายพิพิธน  มีด้วง
27. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก๊กรัมย์
28. เด็กหญิงภาวินี  สิงห์จันทร์
29. เด็กหญิงรวิพร  จันทร์ศิริ
30. เด็กหญิงวรรณิศา  งามลำยวง
31. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีแก้ว
32. เด็กหญิงวีรพร  กาศธัญกรณ์
33. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชุติ
34. เด็กหญิงศิราพร  พัฒนศิริ
35. นายสันติกร  ภามร
36. เด็กหญิงอังคณา  คงดอนทอง
37. เด็กหญิงอารยา  ประเสริฐสุข
38. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นสุคนธ์
39. เด็กหญิงเบญจา  คงกะพันธ์
40. นายไตรภพ  ทัศบุตร
 
1. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
2. นายขรรชัย  สารนอก
3. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
4. นางประมวล  บุญจันทร์
5. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
6. นางสาคร  เกตุแก้ว
7. นายสิรภพ  มีจาด
8. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นายดรุณ  สุขหนุน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นายวัชระ  รอดขาว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายคมกฤษ  กุลรอด
2. เด็กชายธีรภัทร์  หาญประกาศ
3. เด็กชายวีระชาติ  ศรีรัมย์
4. เด็กชายสัชฌุกร  ดวงอุปปละ
 
1. นายตรีเพชร  ใจดี
2. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวประภาพร  นุชอำพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
 
1. นางสาวชญานิศ  สู่สุข
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   สิงห์ทอง
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  คำไทย
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปักเขทานัง
6. เด็กหญิงอัจฉรา   มูลสุข
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงณิชาพร  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชื่นอำพันธ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมอยู่
 
1. นางจันทนา  นิ่มวงษ์
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  สุดสังข์
3. เด็กหญิงรัติประภา  กลับไทย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สร้อยสน
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
17 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติธร  มาเนียม
2. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
3. เด็กชายธนภัทร  สุดชีแสง
4. เด็กชายนันทสิทธิ์  แก้วหลำ
5. เด็กชายภัคพล  พะโยม
6. เด็กชายศุภกิจ  ขุนทองน้อย
7. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางนันทิณี  เวียงจันทร์
2. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
3. นางสรัญญา  รักสกุล