สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดากานดา  โลหะ
2. เด็กหญิงทักษิณา  รัตธิกุล
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาคำ
 
1. นางบาหยิน  เผ่าธีระยุทธ
2. นางสุภาพร  พิทักษ์วารินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  หลีนวรัตน์
3. เด็กหญิงบังอร  การเพียร
4. เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเจริญ
5. นางสาวแพรไพรินทร์  หลอดทองคำ
 
1. นางกัลยา  โพธิพรต
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ    เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  พรหมกายา
3. เด็กหญิงโสภา  รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมทอง
2. เด็กชายจีรวัฒน์   จอมแสง
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   พรหมอยู่
4. เด็กหญิงณัฐฐิพร   สมนึก
5. เด็กชายณัฐพร  จันทร
6. เด็กหญิงธนภรณ์   กรทอง
7. เด็กชายธีรศักดิ์   ขุนค้ำ
8. เด็กหญิงนุชนาฏ   เขียวขำ
9. เด็กหญิงบุปผา    ใจเย็น
10. เด็กหญิงพิจิตรา  เกตุเนตร
11. นายรวิภาส  ศรีสุข
12. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุภาวหา
13. เด็กหญิงวราภรณ์   เกิดสุข
14. เด็กหญิงสโรชา    สุระทิพย์
15. เด็กหญิงไปรยา   ชัยลอม
 
1. นางกนิษฐา   ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
4. นายวีระศักดิ์  สระทองอินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  รัตนผลิน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กชายจิรายุส  พุกเปี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
5. เด็กชายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
6. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
7. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
8. เด็กชายพีรณัฐ  ปิ่นสุวรรณ์
9. เด็กชายสรรเพชร  มารศรี
10. เด็กชายอุกฤษฎ์  น้อยเพ็ญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางคุรุภาวัลย์  แสงวิจิตร
3. นางสาวศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อ่วมเชย
2. เด็กหญิงอัญญณา  เทพขันธ์
 
1. นายปิยะพงษ์  เกิดเข้ม
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์   มณี
 
1. นางสาวลลิตา  ปิ่นทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงยุพเรศ  นันตากาศ
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายกรชวัล  สิมสีดา
2. เด็กชายธนพนธ์  โตรอด
3. เด็กชายวรชน  ลิ้มไขแสง
4. เด็กชายศรายุทธ  สุทธิพงค์
5. เด็กชายศิวกร  ขัดแก้ว
6. เด็กชายศุภศิณ  เขื่อนเพชร
 
1. นางจินตนา  อยู่ไกล
2. นายสิทธิชัย  ขำทวีพรหม
3. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.67 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงธิติมา  จันทอง
2. เด็กหญิงพัดชา  นุ่มมาก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยเจริญ
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงงามเพ็ญ  ทองไชย
2. เด็กหญิงดวงกมล  เบ้าศรี
3. เด็กหญิงนุจรินทร์  ศรีโปดก
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กหญิงธิดาชัย   ชุ่มมั่น
 
1. นางสาวสุดทามาส   รื่นอายุ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชิดชนก  มีชัยรุ่งเรือง
 
1. นายชนนนท  มีชัยรุ่งเรือง