สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
 
1. นางวิมล  ดวงจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงจันจิรา  กล่ำสี
2. เด็กหญิงมาลี  สุดสรรศ์
3. เด็กหญิงศิริพร  เส็งสิน
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
2. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.94 ทองแดง 5 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายณภัทร  กิจสนาโยธิน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วยม
3. เด็กหญิงพิชมญชุ์  พงษ์พูล
 
1. นางอัมพร  เพ็ชรอ่อน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงทัศมล   แก้วโสม
2. เด็กหญิงรัตนพร   ช่องเพชร
3. เด็กหญิงศิริประภา   นวลละออง
 
1. นายธวัช  อุ่นเมือง
2. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทงสันเที๊ยะ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงอรกานต์  นาคคงคำ
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกฤชติณ  ตั้งเจตสกาว
2. เด็กชายทักษินาวัชฬ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
4. เด็กชายปกรณ์  สุริโย
5. เด็กชายพิษณุ  เหล็กพิชัย
6. เด็กชายพิเชษฐ์  ต่อมยิ้ม
7. เด็กชายพีรพงษ์  ม่วงเฟื่อง
8. เด็กชายพุฒิเมธ  เอี่ยมน้อย
9. เด็กชายภัทรพงค์  มิตรานนท์
10. เด็กชายวิรุฬห์  กิ่งแก้ว
11. เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์นเรศ
12. เด็กชายอรรถนนท์  โนราช
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
3. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
4. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกีรติกา  รัตนสุต
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  คำคุ้ม
3. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
4. เด็กหญิงผกามาศ  ทัดทาอามาตย์
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ชลวิสุทธิ์
6. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ผ่อง
8. เด็กหญิงหยกมณี  งามดี
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นางเนียมเพ็ญ  จงสกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์   อุ่มบางตลาด
 
1. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์   คงกรุด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกนกพล  แสงอาทิตย์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  พวงไธสง
3. เด็กชายสราวุธ  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นายสรวง  สิงห์โตทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เถื่อนด้วง
2. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงพรรพษา  ออมสิน
4. เด็กหญิงสุภาณี  เนียมหอม
5. เด็กหญิงสุมินตรา  โตโหมด
6. เด็กหญิงอลีนา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสายใจ  สนประเสริฐ
3. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.32 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เมนโดซ่า
 
1. นายรวิพันธ์  น้อยจันทร์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แถบทอง
2. เด็กชายเตชนิธิ  นาคหาดกระบือ
 
1. นางสาวพรพิมล  คงสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรา  กันสุข
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายประทีป  พ่วงบ้านแพน
2. เด็กชายสิทธินนท์  เครื่องทิพย์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง 6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญวัฒนา
2. เด็กหญิงศศิชา  ศรีสุข
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กชายเอกปัญญ  ม่วงบ้านยาง
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กชายสรณ์ศิริ  เอี่ยมเย็น
2. เด็กชายสุธิวัฒน์  สายหยุด
3. เด็กชายอนุรักษ์  คำเมือง
 
1. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช