สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพงศกร  กุญชรชัย
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรลภา  กางถิ่น
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  งามแพง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ภูมิชาติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  กระต่ายเหล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นายพุฒิพงศ์   เดชะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ภูสถาน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สีฟอง
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงดวงกมล   สีสวย
2. เด็กหญิงนลินทิพย์   วงษ์ศิษย์
3. เด็กหญิงปราณี   เสนะ
4. เด็กหญิงวราวรรณ   สาถิตย์
5. เด็กหญิงสุนันทา   บัวชม
6. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำด้วง
 
1. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายภาสกร  เกษามูล
2. เด็กชายอภิชัย  ทองมี
 
1. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
2. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มีบุญ
2. เด็กหญิงวิรินดา  รอดสิน
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายณัฐกานต์  คำชนแดน
2. เด็กชายนัฐพงษ์  คงพุฒ
3. เด็กชายวรชิต  สิงวาโน
 
1. นายปรเมศร์  แสงคำ
2. นายสาธิต  ทองศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เจริญสุข
2. นางสาวรฎา  พันแจ้ง
3. เด็กหญิงสุปรียา  เชียงแสน
 
1. นางชญานิษฐ์  พุกเถื่อน
2. นางพรพิมล  แช่มช้อย
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงอะระวะดี  ฉิมมาลี
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงอำพร  คำมา
 
1. นางวาสนา  สวยสม
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุภสุตา  อินทศิริ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  บัวสนธิ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.31 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์น้ำคบ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต้นโพธิ์โต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ประสานพันธ์
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงพนาวัลย์  โตเครือดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  อู่ไทย
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายนฤเบศร์   เก้าสี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ราชานนท์
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิษอินทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  ตันตระกูลรัฐพล
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกมลชนก   คำภาผง
2. เด็กหญิงบุษยา  จันคีรี
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   สีบุริน
4. เด็กหญิงสุมารินทร์   คำด้วง
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูสะเทียน
 
1. นางเกษียร  สิงห์ทอง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิภา  เบ็ญจขันธ์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  กิสิน
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเพ็ญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
3. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงชุรีพร  นิกรถา
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์  นิกรถา
3. เด็กชายภาณุชัย  เหล็กดี
 
1. นางร่มเกล้า  ประทิศ
2. นางศศิธร  สมบุญมี
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายธนวันต์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายประกาศิต  สังกลม
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาววรรณา  วิเชียรทอง
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงก้านร่มฉัตร  ศรีสะอาด
2. เด็กชายสุรวินทร์  ทับแสง
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  คงทน
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา