สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.65 เงิน 12 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาดปะละ
2. เด็กชายอนาวิล  เย็นขัน
 
1. นางสาวธนัชพร  สุดแก้ว
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สอนสกล
 
1. นางภัทรา  มากเมือง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงรัชนก  โรจนวานิช
2. เด็กหญิงวริศรา  สมแตง
3. เด็กหญิงสุทธิรัก  อยู่ยอด
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
2. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
4 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่หลอ
2. เด็กชายประทีป  แซ่ย่า
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
4. เด็กหญิงยุวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร
3. นางอนัญลักษณ์  ช่วงเบ้า
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมเสน
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สีหะวงค์
 
1. นางศิริลักษณ์  แม่งมา
2. นายไพโรจน์  กองจิว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาทันนึก
2. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร
3. เด็กชายจีราวัจน์  พรมแว่น
4. เด็กชายตะวัน  เงินมั่นคง
5. เด็กชายนราวิชญ์  อู่แสนขัน
6. เด็กชายสุปกรณ์  น้อยเมือง
7. เด็กชายสุเทพ  นวลศรี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมาก
 
1. นางวนิดา  พงษ์ธรรม
2. นายวินัย  คีรินทร์
3. นายสุรศักดิ์  พงษ์ธรรม
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายศรัญยู  โกษะ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
2. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพรชิตา  พร้าโต
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เสนานุช
 
1. นางสาวอนุสรา  พร้าโต
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงสุรางคณา  กิมัง
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  ทองอินทร์
 
1. นายธวัชชัย  บัวดี
2. นางสาวสมฤดี  แพงสี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธนเวโรจน์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีศิริโรจน์วนิช
3. เด็กหญิงกันยาพร  วาจาสัจกุล
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงจิราพร  พรมบุญมี
7. เด็กหญิงจีรพัชร  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงชนิสรา  ราชวงษา
9. เด็กชายชัชวาล  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงญดาพร  รัตนชัยแสงสกุล
11. เด็กชายฐิติวัฒน์  วังคีรี
12. เด็กหญิงณัฏฐนิช  พูนศิริ
13. เด็กชายณัฐนนท์  มูลสารี
14. เด็กชายณัฐพล  มูลสารี
15. เด็กชายณัฐพล  แสงช้าง
16. เด็กหญิงดอกแก้ว  โล่พิพัฒน์พงศ์
17. เด็กชายทศวรรษ  แซ่วื่อ
18. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  แซ่ลี
19. เด็กหญิงทิศตะวัน  แซ่ซ่ง
20. เด็กชายธนกฤต  เจิมสุขอำไพกุล
21. เด็กชายธนวัฒน์  คีรีโชคชัย
22. เด็กชายธรรมรักษ์  งามสมพงษ์
23. เด็กชายธันวา  แซ่หว้า
24. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ลี
25. เด็กหญิงธีรนาถ  กระต่ายทอง
26. เด็กชายธีรัตน์  แซ่สง
27. เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่หลอ
28. เด็กหญิงนภัสรา  อภิรักษ์ชัยกุล
29. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ลี
30. เด็กหญิงนภาพร  การุญบริรักษ์
31. เด็กหญิงนิภาวัลย์  เจิมสุขอำไพกุล
32. เด็กหญิงปนิดา  แซ่ลี
33. เด็กหญิงปนิสา  แซ่โซ้ง
34. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่เถา
35. เด็กหญิงปราณี  คีรีโชคชัย
36. เด็กชายปัฐติพงษ์  แซ่ม้า
37. เด็กหญิงป้าเยีย  วาจาสัจกุล
38. เด็กชายพงศกร  ศักดิ์ศิลากุล
39. เด็กชายพงศ์พล  แซ่สง
40. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แซ่ลี
41. เด็กชายภีรวัฒนื  แซ่ลี
42. เด็กชายมนตรี  แซ่ลี
43. เด็กหญิงมลฤทัย  แซ่สง
44. เด็กชายมั่นมี  แซ่ลี
45. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
46. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่่ลี
47. เด็กหญิงยุ้ย  แซ๋ว้าน
48. เด็กหญิงรัชนี  ทรงศิริวงศ์
49. เด็กชายรัฐภูมิ  ขุมขำ
50. เด็กหญิงรัตน์ชะนี  แซ่สง
51. เด็กหญิงรุ้งพราย  เหลือศรีจันทร์
52. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แซ่วื้อ
53. เด็กชายวรปรัชญ์  พ่วงวัน
54. เด็กหญิงวรรณชลี  แซ่สง
55. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ลี
56. เด็กหญิงวรรณา  แซ่หว้า
57. เด็กชายวัฒนพงษ์  แซ่ลี
58. เด็กหญิงวาริ  ศักดิ์ศิลากุล
59. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่หว้า
60. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่ซ้ง
61. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิเชียรนรการ
62. เด็กหญิงศวิตา  แซ่ท้าว
63. เด็กชายสงกรานต์  มงคลคีรีโรจน์
64. เด็กชายสำราญ  แซ่เฮ่อ
65. เด็กหญิงสุปราณี  เพชรพิบูรณ์
66. เด็กหญิงสุภานนท์  แซ่ซ้ง
67. เด็กชายสุรชัย  แซ่จัง
68. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่วื้อ
69. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ซ่ง
70. เด็กชายอนุพนธ์  จันดาวงษ์
71. เด็กชายอมรศักดิ์  ลีชานนท์
72. เด็กหญิงอรปรียา  เชื่อนุ่น
73. เด็กหญิงอรุณศรี  แซ่ลี
74. เด็กหญิงอัมพิกา  แสนบุญ
75. เด็กชายอานุภาพ  สมโสภา
76. เด็กหญิงอุไร  แซ่ลี
77. เด็กหญิงเกตนิกา  อ่อนด้วง
78. เด็กหญิงเจนจิรา  อภิรักษ์ชัยกุล
79. เด็กหญิงแพร  แซ่ลี
80. เด็กหญิงแววตา  แซ่สง
81. เด็กหญิงโยธกา  สิริเสถียรวัฒนา
82. เด็กชายไตรภพ  แซ่จ้าง
 
1. นางปรียาภรณ์  พันธ์ไม้
2. นางพรสวรรค์  ภัทรบรรพต
3. นางพิมจันทร์  แสนประเสริฐ
4. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
5. นางวิลาวัลย์  สุวรรณเทพ
6. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
7. นางแพงศรี  แก้ววงหิว
8. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
5. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  อยู่ทองคำ
6. เด็กชายติณภพ  จันเทร์มะ
7. เด็กชายภูรี  อุ่นเต่า
8. เด็กชายภูวนาถ  มณีเครือ
9. เด็กหญิงสุดามาศ  อ่อนอยู่
10. เด็กชายสุทัศน์  มั่นคงดี
11. เด็กชายสุรพรชัย  มั่นคงดี
12. เด็กชายโชคทวี  ย่องใย
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
3. นายพิษณุ  อภัยพรม
4. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สวนมะลิ
2. เด็กชายปิยะ  ย่วนตรง
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1. เด็กชายรณชัช  เนียมเปี่ยม
 
1. นายดำรงศักดิ์  นาพุก
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชียงมา
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธัญภัทร  ปานเกิด
5. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
6. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
7. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
8. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
9. เด็กชายเอกรินทร์  คงจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจแก้วทิ
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
6. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
7. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
8. เด็กหญิงวรดา  นุนูนจันทร์
9. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสีใส
10. เด็กหญิงวิสสุตา  อุปัชฌาย์
11. เด็กหญิงสุพัตตรา  เทพนรินทร์
12. เด็กหญิงอนัญพร  ไมตรีจิตร
 
1. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.3 ทอง 9 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. นายวสันต์  มีฟัก
2. เด็กหญิงสุธินี  เอมหงษ์
3. เด็กหญิงเฉลียว  โหงผ้วย
 
1. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
2. นายนพดล  เพ็งสลุด
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
2. เด็กหญิงนฤมล  เพชรเกตุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เที่ยงธรรมโม
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ