สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณขำ
 
1. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลชนะ
3. เด็กหญิงพัชราพร  รัตนา
 
1. นางระเบียบ  ผิวเหลือง
2. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  อยู่อิ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินนวล
3. เด็กหญิงภัทรสุภา  รามพันธุ์
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวศรัญญา  อินทร์อนงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง
3. เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์แก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นางอรทิพา   ลาภะสัมปัน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิง สุกัญญา   ราชสุวรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิณ    ตระการฐานณรงค์
 
1. นางสาววิจิตรา    ดีประเสริฐ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทับเนียม
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  คดีทอง
3. เด็กชายโศภณ  เพชรรอด
 
1. นายมนัส  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์   โต๊ะมิ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงปริชญา  ชะเอมน้อย
2. เด็กหญิงวรดา   เกตุพุฒ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติมิตร
 
1. นางสาวนฤมล  ทองใบ
2. นางสาวสมปอง  คำหอม
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กหญิงธนพร  พวงสอาด
2. เด็กหญิงมาริษา  ทองประยูร
3. เด็กหญิงลินทิตา  สุวรรณีชาติ
 
1. นางกันยา  นครครื้น
2. นางสาวอัชฌา  แก้วประเสริฐศรี