สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณขำ
 
1. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  อยู่อิ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินนวล
3. เด็กหญิงภัทรสุภา  รามพันธุ์
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวศรัญญา  อินทร์อนงค์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิง สุกัญญา   ราชสุวรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิณ    ตระการฐานณรงค์
 
1. นางสาววิจิตรา    ดีประเสริฐ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กหญิงธนพร  พวงสอาด
2. เด็กหญิงมาริษา  ทองประยูร
3. เด็กหญิงลินทิตา  สุวรรณีชาติ
 
1. นางกันยา  นครครื้น
2. นางสาวอัชฌา  แก้วประเสริฐศรี