สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง
3. เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์แก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทับเนียม
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  คดีทอง
3. เด็กชายโศภณ  เพชรรอด
 
1. นายมนัส  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์   โต๊ะมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลชนะ
3. เด็กหญิงพัชราพร  รัตนา
 
1. นางระเบียบ  ผิวเหลือง
2. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงปริชญา  ชะเอมน้อย
2. เด็กหญิงวรดา   เกตุพุฒ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติมิตร
 
1. นางสาวนฤมล  ทองใบ
2. นางสาวสมปอง  คำหอม