สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แดงประดับ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขสกุล
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แร่ทอง
 
1. นางนิภา  สีสุกใส
2. นางล้วน  แสงพูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านต้นเกด 1. เด็กหญิงศิรินภา  พราหมณ์คล้ำ
 
1. นางสาวศุภกร  ตลับแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.833 เงิน 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายพงศธร  ศรีหอม
2. เด็กหญิงเฟื่องกัลยา  คำยนต์
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
2. นางแอนนา  หลบภัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 55.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายเป็นไท  เสริมศรี
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุชเนตร
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 77.7 เงิน 10 โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คำรัก
2. เด็กชายสุวิรัตน์  เด่นดวง
 
1. นายประสาท  ศิริเรือง
2. นางเพ็ญศรี  โสมนัส
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิชา  ภู่ภักดี
 
1. นางสาวนันท์สินี  ทวิสุวรรณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงชลลดา  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติภรณ์  กันพร้อม
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยศสอาด
5. เด็กหญิงเกตุสริน  ลือฤทธิ์
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล   สายน้ำผึ้ง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กชายยศพล  วุ่นอภัย
2. เด็กหญิงรสิกา  ถาวร
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ทิมเมฆ
 
1. นางนวพร  คงพูล
2. นางสุธาดา  กลิ่นสุวรรณ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแดง
3. เด็กหญิงอารียา  แสวงวงศ์
 
1. นางนิชรัตน์  ตันเสถียร
2. นางบุญล้อม  มังสา