สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองโคตร
 
1. นางนันทวัน  ทิพย์สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
3. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
 
1. นางรัชดา  รสฉ่ำ
2. นางสาวอมรวดี  บุญมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิราภา  มาผง
2. เด็กหญิงฐิติญา  สร้อยมี
3. เด็กหญิงฐิติพร  มีแหนบ
4. เด็กหญิงนนทวรรณ  สังข์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวรัญญา  พระนคร
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.166 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพล
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์
 
1. MissAna Critina   G.Selosa
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรกานต์  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนดล  นิลพร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายนพรัตน์  ชำนาญ
2. เด็กชายรวีกานต์  พรานช้าง
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวิรัฐ  อุ่นอุบล
2. เด็กชายสมภพ  สกุลทอง
3. เด็กชายอธิบดี  แก้วบุญขุน
 
1. นายรณฤทธิ์  เรือนโรจน์รุ่ง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายชยรพ  หวลอารมณ์
2. เด็กชายสุพจน์  มาดี
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เฉลิมภาค
 
1. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายศรัณย์  คำทุม
2. เด็กหญิงสิริพร  ศรีบัวรินทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  ล้อมน้ำ
 
1. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
2. นายสมควร  สถิตโกศล
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
 
1. นางสาวลภัสรดา  คำมา
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
2. เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ลีสุขสาม
 
1. นางสุรีย์  ชลศักดิ์ตระกูล
2. นางอรพินท์  ศรีปลั่ง
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงปราถนา  สาคู
2. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ทองไทย
3. เด็กชายสมชาติ  พันจันทึก
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางอรุณจันทร์  รัตนวิชัย
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานนูน
2. เด็กชายธนพล  โฉมงาม
 
1. นางวัฒนาพร  ศิลกุล
2. นางเพชริน  สงค์ประเสริฐ
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญชุ่ม
2. เด็กชายวัฒนา  ขันทีท้าว
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
2. นางสาวศิริวรรณ  จุฑาคุปต์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศรัณญู  เก่งนอก
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงธิดาพร   ธานคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โตมา
4. เด็กหญิงโชติกา  กันทุกข์
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา   เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิตติณห์  สงวนสิน
2. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
3. เด็กชายเอเซีย  เพ็ชรสุวรรณ์
 
1. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์