สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กุลหอม
 
1. นางวิยะดา  จงกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กชายจิรพัส  ทับมีบุญ
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงอยู่นาน
2. เด็กหญิงพัชริดา  อภิวัน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญนาค
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวอัจฉรา  แตงอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หลักงาม
2. เด็กหญิงมาลินี  ทองหมู่
3. เด็กหญิงวิชชุตา  สายทองมาตย์
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  ด้วงต้อย
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  พันธุรัตน์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์  ภักชุมแสง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  จันทร์กล้า
3. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
4. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
5. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
6. เด็กชายสิทธินนท์  สุขมล
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขมล
8. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
9. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
10. เด็กชายโฆษิต  เหมือนไทย
11. เด็กชายไชยวัฒน์  ชีเรียงตา
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. นางสุวิมล  มีสุข
4. นางไพวัล  เทียนศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วิฑูรย์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมสมบูรณ์
4. เด็กหญิงจีราวรรณ  เสียงสูงเนิน
5. นางสาวจีราวรรณ  สมศรี
6. เด็กหญิงชลิตา  ยอดยิ่ง
7. เด็กชายชัยวุฒิ  ผิวมา
8. เด็กหญิงฐนิชา  ศิริพันธุ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานฉ่ำ
10. นางสาวธัญรัตน์  แจ้งแสงทอง
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  ห่วงสูงเนิน
12. เด็กชายปริญ  ปริญญาศาสตร์
13. เด็กชายพชร  ศึกศรี
14. นางสาวพณิดา  ป้อมปิ่น
15. เด็กหญิงพรชิตา  สนแย้ม
16. เด็กหญิงพรชิตา  แก้ววงศ์
17. เด็กหญิงมลนภา  การบรรจง
18. นางสาวลลิตา  สังข์เทศ
19. เด็กหญิงลิตา  ขวัญงาม
20. นางสาววรรณา  นนท์บุญตา
21. เด็กหญิงวัลยา  เมฆสีเงิน
22. เด็กหญิงวาสนา  กัณฑะษา
23. เด็กชายวีระวัฒน์  ขวัญแน่น
24. เด็กหญิงศวพรรณ์  ขันเงิน
25. เด็กหญิงศิริมาศ  เอี่ยมชม
26. เด็กชายสิทธา  เนาสุข
27. เด็กหญิงสุชาดา  อินสองใจ
28. เด็กหญิงสุธิดา  มงคลหมาย
29. นางสาวสุภาพร  สีเมือง
30. เด็กหญิงสุภิสลา  เสนนอก
31. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
32. เด็กหญิงอัญชลี  เขียววันดี
33. เด็กชายอำนาจ  เสือป่า
34. เด็กหญิงเด็กหญิงสุธีรัตน์  วรรณบุตร
35. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ท้าวมิ่ง
36. เด็กหญิงเมย์วดี  คงถาวร
37. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ธรรมโชติ
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
4. นายบุญมี  ราชพรม
5. นายประสาน  ธาตุจันทร์
6. นางอรชร  ช้างร้าย
7. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
8. นายโกมล  อุฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.3 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอัครา  กลิ่นกิ่ง
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.32 เงิน 5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชยานันต์  สุขสันต์
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
3. เด็กชายยศพล  มีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นางพนิดา  นาหนองตูม