สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานนูน
2. เด็กชายธนพล  โฉมงาม
 
1. นางวัฒนาพร  ศิลกุล
2. นางเพชริน  สงค์ประเสริฐ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรกานต์  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนดล  นิลพร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญชุ่ม
2. เด็กชายวัฒนา  ขันทีท้าว
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
2. นางสาวศิริวรรณ  จุฑาคุปต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองโคตร
 
1. นางนันทวัน  ทิพย์สุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์
 
1. MissAna Critina   G.Selosa
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวิรัฐ  อุ่นอุบล
2. เด็กชายสมภพ  สกุลทอง
3. เด็กชายอธิบดี  แก้วบุญขุน
 
1. นายรณฤทธิ์  เรือนโรจน์รุ่ง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
3. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
 
1. นางรัชดา  รสฉ่ำ
2. นางสาวอมรวดี  บุญมา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.166 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
 
1. นางสาวลภัสรดา  คำมา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศรัณญู  เก่งนอก
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
2. เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ลีสุขสาม
 
1. นางสุรีย์  ชลศักดิ์ตระกูล
2. นางอรพินท์  ศรีปลั่ง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายนพรัตน์  ชำนาญ
2. เด็กชายรวีกานต์  พรานช้าง
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงธิดาพร   ธานคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โตมา
4. เด็กหญิงโชติกา  กันทุกข์
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา   เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพล
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงปราถนา  สาคู
2. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ทองไทย
3. เด็กชายสมชาติ  พันจันทึก
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางอรุณจันทร์  รัตนวิชัย
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิตติณห์  สงวนสิน
2. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
3. เด็กชายเอเซีย  เพ็ชรสุวรรณ์
 
1. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายชยรพ  หวลอารมณ์
2. เด็กชายสุพจน์  มาดี
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เฉลิมภาค
 
1. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิราภา  มาผง
2. เด็กหญิงฐิติญา  สร้อยมี
3. เด็กหญิงฐิติพร  มีแหนบ
4. เด็กหญิงนนทวรรณ  สังข์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวรัญญา  พระนคร
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายศรัณย์  คำทุม
2. เด็กหญิงสิริพร  ศรีบัวรินทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  ล้อมน้ำ
 
1. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
2. นายสมควร  สถิตโกศล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กุลหอม
 
1. นางวิยะดา  จงกล
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กชายจิรพัส  ทับมีบุญ
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์  ภักชุมแสง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  จันทร์กล้า
3. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
4. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
5. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
6. เด็กชายสิทธินนท์  สุขมล
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขมล
8. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
9. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
10. เด็กชายโฆษิต  เหมือนไทย
11. เด็กชายไชยวัฒน์  ชีเรียงตา
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. นางสุวิมล  มีสุข
4. นางไพวัล  เทียนศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงอยู่นาน
2. เด็กหญิงพัชริดา  อภิวัน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญนาค
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวอัจฉรา  แตงอ่อน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วิฑูรย์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมสมบูรณ์
4. เด็กหญิงจีราวรรณ  เสียงสูงเนิน
5. นางสาวจีราวรรณ  สมศรี
6. เด็กหญิงชลิตา  ยอดยิ่ง
7. เด็กชายชัยวุฒิ  ผิวมา
8. เด็กหญิงฐนิชา  ศิริพันธุ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานฉ่ำ
10. นางสาวธัญรัตน์  แจ้งแสงทอง
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  ห่วงสูงเนิน
12. เด็กชายปริญ  ปริญญาศาสตร์
13. เด็กชายพชร  ศึกศรี
14. นางสาวพณิดา  ป้อมปิ่น
15. เด็กหญิงพรชิตา  สนแย้ม
16. เด็กหญิงพรชิตา  แก้ววงศ์
17. เด็กหญิงมลนภา  การบรรจง
18. นางสาวลลิตา  สังข์เทศ
19. เด็กหญิงลิตา  ขวัญงาม
20. นางสาววรรณา  นนท์บุญตา
21. เด็กหญิงวัลยา  เมฆสีเงิน
22. เด็กหญิงวาสนา  กัณฑะษา
23. เด็กชายวีระวัฒน์  ขวัญแน่น
24. เด็กหญิงศวพรรณ์  ขันเงิน
25. เด็กหญิงศิริมาศ  เอี่ยมชม
26. เด็กชายสิทธา  เนาสุข
27. เด็กหญิงสุชาดา  อินสองใจ
28. เด็กหญิงสุธิดา  มงคลหมาย
29. นางสาวสุภาพร  สีเมือง
30. เด็กหญิงสุภิสลา  เสนนอก
31. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
32. เด็กหญิงอัญชลี  เขียววันดี
33. เด็กชายอำนาจ  เสือป่า
34. เด็กหญิงเด็กหญิงสุธีรัตน์  วรรณบุตร
35. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ท้าวมิ่ง
36. เด็กหญิงเมย์วดี  คงถาวร
37. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ธรรมโชติ
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
4. นายบุญมี  ราชพรม
5. นายประสาน  ธาตุจันทร์
6. นางอรชร  ช้างร้าย
7. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
8. นายโกมล  อุฤทธิ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.3 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอัครา  กลิ่นกิ่ง
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.32 เงิน 5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชยานันต์  สุขสันต์
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
3. เด็กชายยศพล  มีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นางพนิดา  นาหนองตูม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หลักงาม
2. เด็กหญิงมาลินี  ทองหมู่
3. เด็กหญิงวิชชุตา  สายทองมาตย์
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  ด้วงต้อย
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  พันธุรัตน์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงเกศินี  สุขมอญ
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาบาง
2. เด็กหญิงสายสุนี  เสมียนตรา
3. เด็กหญิงสุจิรา  ธรรมวิราช
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายสันติ  คำจอน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพีรติ  ว่องไว
 
1. นายประจักษ์  หุ่นทอง