สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวีนัสรา  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
 
1. นางมะลิ  พรรณขาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงนันทิชา  นุกูลภักดิ์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์   คำสุข
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    แดงด้วง
3. เด็กหญิงทิราวรรณ   พรมมาก
4. เด็กหญิงบุษบา  โพธินา
5. เด็กชายพงศ์เพชร  จันทร์อุ่น
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   อ่างคำ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  จริตรัมย์
8. เด็กหญิงสุกัญญา   อุ่นชู
9. เด็กหญิงเกษราพร   ฤทธิ์มาก
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ด้วงหรั่ง
 
1. นางสมปอง   กาละเกตุ
2. นางเสาวณีย์   คำนนท์
3. นางสาวโสรญา  โพธินา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกกโอ 1. เด็กหญิงตะวัน   หาญมะโน
2. เด็กชายธนาคาร    สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงนวพรรษ    สุสระ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันทา
5. เด็กหญิงปภัศศร   วันเนา
6. เด็กชายปมรวิทย์  วันเนา
7. เด็กหญิงประภัสสร   โฉมเชียงใต้
8. เด็กหญิงปวีณา    ดีเกิด
9. เด็กชายพงษ์เพชร  สีพุททา
10. เด็กชายพลพล   แก้วบุญเรือง
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญกุ
12. เด็กหญิงภัคจิรา   โกมุทพงษ์
13. เด็กหญิงมนฤทัย   ใยเกตุ
14. เด็กหญิงมนัสพร   วันเนา
15. เด็กชายอนิรุส  สุดเสงี่ยม
 
1. นางพิมพรรณ  วานิชสมบัติ
2. นางศิริพรรณ   จันทขันธ์
3. นางศุภาวีร์   อ่ำน้อย
4. นางอัมพร  หนูภา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์นิตา  พรมพุทธ
2. เด็กหญิงรัตนสุดา   ขวัญสูตร
3. เด็กหญิงอนิชธิญา    ทารัตน์
 
1. นางสาวกรุณา   ศรีบุญเรือง
2. นางสาวสมร   ป้องไฝ่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงดอกฟ้า   แซ่สง
2. เด็กหญิงเอ๋ณี  แซ่ท่าว
3. เด็กหญิงไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
2. นายประสิทธิ์  ศิริขันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายสมชาย  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา   อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   จีนคง
3. เด็กหญิงปิยะดา   ศรีวิลัยรัตน์
4. เด็กชายยงยุทธ   ลวงโคกสูง
5. เด็กหญิงวรัญญา   กองศรี
6. เด็กชายศตวรรษ   ข้าวโพธิ์
7. เด็กชายอนุชิต   ดีดาร์
8. เด็กชายอาทิตย์   สอดตา
 
1. นางสาวชนิตตา   ทาชาติ
2. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
3. นางสุมิตรา  ดอกหอม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  จันเขียน
 
1. นางสาวฑิมพิกา  พิจารณ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายคณิศร  ภู่ทองดี
2. เด็กชายทรงพล  ภมร
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  สายจันทา
4. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วันชัย
5. เด็กชายวิทวัส  เจริญจิตร
6. เด็กชายอภิชัย  กงเวิน
 
1. นางนงลักษณ์  รามศิริ
2. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
3. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สินจ้าง
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่สงค์
3. เด็กชายบุญชู   แซ่คำ
4. เด็กชายปรัชญา   เพียรเกิด
5. เด็กชายไกรยาสิน   สินจ้าง
6. เด็กชายไตรภพ   นัดไทสง
 
1. นายประดิษฐ์   มีตราสิทธิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   โชคหิรัณยรัศมี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงสมเพชร
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ทองนอ
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เตชพิมพ์
 
1. นายยุทธพล   คำแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กชายยศธกร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญแท่ง
 
1. นายศรีศักดิ์  กงยนต์
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายพลภิสิทธิ์  แซ่หว้า
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่หยาง
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยา  สามี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลาดเลา
3. เด็กชายอัมรินทร์  กองยัง
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญโสภา
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  ขวัญสอน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นิ่มกระโทก
 
1. นางธัญนาฎ  สายทองเถื่อน
2. นางสาวบุญเพ็ง  กันทอง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นูเนตร
2. เด็กหญิงณัฐมล  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  กงมนต์
 
1. นางอมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์
2. นางอรุณ  สมสูงเนิน
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายจารุกิตติ์  สุนทโร
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกชา
 
1. นางสาวอุดมรักษ์  คำก่อ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กชายรัตนชัย  ขวัญไร่
 
1. นางมยุรีย์   จันท้าว
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายปิยพัทธ์  บำรุงคีรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เจนภพ
 
1. นางผกากาญจน์  ทะสวัสดิ์
2. นางละเอียด   โมจรินทร์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากกแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงค์
 
1. นางสาวรัตนา  พึ่งวิริยะ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนงค์นุช  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนงค์พา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงลัดดา  อินที
5. เด็กหญิงสมศรี  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงอรทัย  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
3. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แซ่เถา
3. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวสิตา  แซ่เฮอ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่สง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่สง
7. เด็กหญิงเติมพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
2. นายสมศักดิ์  นามบุญลือ
3. นางสาวสุดารัตน์  แร่นาค