สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายชุติเทพ  อ่านคำเพชร
2. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นายศุกร์สิทธิ์   ภูผิวเหลือง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  ไกรวรรณ
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุบิณฑ์
 
1. นางมนัสวรรณ  ผาลาโห
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.64 ทอง 5 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภารไสว
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  การปรีชา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
2. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
5 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรันเจริญ
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์  บุญจันทร์ศรี
5. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
6. เด็กชายภีรภัทร  สันติชัยรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางภารดา  คำแพงดี
3. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.99 ทอง 11 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา  พ่อตา
2. เด็กหญิงญานิกา  แสนดี
3. เด็กหญิงนัฏกร  จัตวากุล
4. เด็กหญิงราตรี  มีโคตรกอง
5. เด็กหญิงศศิธร  งามเมือง
6. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพศร
7. เด็กหญิงเกศสุดา  บุตรวัง
 
1. นางจิราภา  อุดมรัตน์
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ทองจันทร์
3. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จังโกฏิ
2. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทรัพย์สำราญ
3. เด็กหญิงตรีนุช  มูลอุดม
4. เด็กหญิงนภัสสร  เฉิดสนิท
5. เด็กหญิงนาตยา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  นันบุญ
 
1. นางบุญฤทธิ์  บุญยบุตร
2. นางสุวรรณา  เมตตา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรันเจริญ
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์   บุญจันทร์ศรี
5. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
6. เด็กชายภีรภัทร์  สันติชัยรัตน์
 
1. นางชลารักษ์  โตโส
2. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
3. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่างามฯ 1. เด็กชายนันธพงค์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  แดนเจริญ
3. เด็กชายยิ่งยศ  น้อยนวนคำ
 
1. นายกฤตยชญ์  ไพรสณฑ์
2. นางลำดวน  ไพรสณฑ์