สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันพิพิธ
3. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  โอษคลัง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมาลี
5. เด็กหญิงกันยากร  ศรีหลิ่ง
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ไทยแท้
7. เด็กหญิงจิรัชญา  พลหาญ
8. เด็กหญิงปาลิตา  ตาลพันธุ์
9. เด็กหญิงปิญกานต์  เลิศสงคราม
10. เด็กหญิงปิยกานต์  บุญเจริญ
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงศ์
12. เด็กหญิงพรพิชญ์  หวะสุวรรณ
13. เด็กหญิงพริมา  ศรีดารา
14. เด็กหญิงพิชญาพร  เวียงสิมา
15. เด็กหญิงภูษณิศา  สุกใส
16. เด็กหญิงสุญาดา  พรมมี
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ห้องแซง
18. เด็กหญิงอามิตา  หนวดคำ
19. เด็กหญิงเขมจิรา  ภวการค้าดี
20. เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับทิมศรี
21. เด็กหญิงแพรวา  เชื่อพันธุ์
 
1. นายขวัญ   ถิ่นวัลย์
2. นางสาววิภาภรณ์   ศรีวรกุล
3. นางสาวอรอนงค์  ถิ่นวัลย์
4. นางอุษณา  ใจหมั่น
5. นายเทอดศักดิ์  ทับทิมศรี
6. นายไพรรัตน์  ไชยทองศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 4 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายเนติพงษ์  พลขำ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีลำไพ
 
1. นางกมลาพร  ชมภูเลิศ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายกิตติชัย  ชารีชื่น
2. เด็กชายครรชิต  พิมพ์รส
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาชาตา
4. นายดำรงศักดิ์  อันชัยศรี
5. เด็กหญิงนรินทร  แสงสามารถ
6. เด็กหญิงนวารินทร์  ณ สาโรจน์
7. เด็กหญิงบุษราภรณ์  นามนิตย์
8. เด็กหญิงปวีณา  บาลศรี
9. นายพงษ์เชษฐ์  อันชัยศรี
10. นายภานุวัฒน์  โถนารัตน์
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไทธะนุ
12. นางสาวรุจิกาญจน์  สัตราศรี
13. เด็กหญิงศุจินธรา  ปางชาติ
14. เด็กหญิงสุจิตตรี  ทำบุญ
15. นายอรัญ  อันชัยศรี
16. นางสาวอำภาพร  อรรถประจง
 
1. นางกานต์ทิตา  ปัตถาทุม
2. นางปราณี  พิมพ์รส
3. นายปรีดี  เรืองแสน
4. นายปิยวัฒน์  นาถมทอง
5. นางอภัยวรรณ  ลื้นภูเขียว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรพร  พละสุ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒน์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.99 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1. เด็กชายวรเดช  มาตเอี่ยม
 
1. นางราตรี  เสริฐเลิศ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี