สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายกิตติชัย  ชารีชื่น
2. เด็กชายครรชิต  พิมพ์รส
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาชาตา
4. นายดำรงศักดิ์  อันชัยศรี
5. เด็กหญิงนรินทร  แสงสามารถ
6. เด็กหญิงนวารินทร์  ณ สาโรจน์
7. เด็กหญิงบุษราภรณ์  นามนิตย์
8. เด็กหญิงปวีณา  บาลศรี
9. นายพงษ์เชษฐ์  อันชัยศรี
10. นายภานุวัฒน์  โถนารัตน์
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไทธะนุ
12. นางสาวรุจิกาญจน์  สัตราศรี
13. เด็กหญิงศุจินธรา  ปางชาติ
14. เด็กหญิงสุจิตตรี  ทำบุญ
15. นายอรัญ  อันชัยศรี
16. นางสาวอำภาพร  อรรถประจง
 
1. นางกานต์ทิตา  ปัตถาทุม
2. นางปราณี  พิมพ์รส
3. นายปรีดี  เรืองแสน
4. นายปิยวัฒน์  นาถมทอง
5. นางอภัยวรรณ  ลื้นภูเขียว