สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรษมน  คูคำมี
 
1. นางจีรานันต์  การะเกต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  จินะเป็งกาศ
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.51 ทอง 6 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปรียานุวัฒน์
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
 
1. นางทิพาวรรณ  ถิ่นถา
2. นางอัญชลี  สุวรกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กชายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงกรวินท์  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติพัชญ์  คำยวง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เลาอะทะ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มอญคำ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันกัน
 
1. นายชัยรัตน์  ตุ้ยดี
2. นางสาวแสงอรุณ   เชาวน์พยัคฆ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นางสาวขวัญพิชชา  ชุ่มอินถา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  กาศสกุล
3. นางสาวจิรภิญญา  สินธุวงศ์
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตรกระจ่าง
5. เด็กชายนภัสกร  พุทธรักษา
6. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  กาศวิราช
8. เด็กชายรัตนพงษ์  คำผัด
9. เด็กชายสุทธิกานต์  ยานะวิน
10. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
 
1. นางกาญจนา  เครือไทย
2. นางดารี  ร้อนเร็ว
3. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  คล้ายท่าโรง
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองคำ
2. นายศุภชัย  เพ็งอารีย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  พวงมาลัย
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงธนิษกา  ขำปาน
2. เด็กชายพัสกร  วิลาลักษณ์
3. เด็กชายไตรภพ  ใจยา
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นายประดิษฐ์  ถิ่นแสน
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. นางสาวเยาวชน  พฤฒิวรรณ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงศิริพร  ถิ่นถา
 
1. นางจำรัส  จันสอง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิมูล
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.44 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นะภิใจ
2. เด็กชายสรวิชญ์  กาศสกุล
 
1. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
2. นายอุรุพงษ์   โคดี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ม้าอินทร์
2. เด็กหญิงปราณี  กล่าวแล้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันลัย
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
2. นางภัทรพร  โป่งเส็ง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นางนันทวัน  โตบุญเรือง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน