สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหมยลิน
 
1. นางภัทรมน  พงศ์พุฒิ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ตาแว่น
2. เด็กหญิงณัฐถิกา   แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนิกา    ยะด้วง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ใจจันทร์
5. นายพงษ์พัชร    ทะนันชัย
 
1. นางสุภาพ   วงค์ปินตา
2. นางอัญชุลี   นันทเสรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัญญา  อุ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
3. เด็กหญิงนพวรรณ  คำน้ำแดง
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.89 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  เป็งโม๊ะ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นายธีระพงษ์  ปัญญาปลิว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.99 ทอง 9 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพุทธิตา  คำจ๋อย
 
1. นางพรรณกร  สุภาแก้ว
2. นางรจนา  ยอดดี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 1. เด็กชายธีระธัช   ธิมูล
2. เด็กชายศราวุฒิ   ถาสืบ
3. เด็กชายอภิชาติ   จันทร์แก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี   ขุนชุ่ม
2. นางสาวศรัณญา   ตาบัว
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นายวชิระ  กำทอง