สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ตาแว่น
2. เด็กหญิงณัฐถิกา   แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนิกา    ยะด้วง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ใจจันทร์
5. นายพงษ์พัชร    ทะนันชัย
 
1. นางสุภาพ   วงค์ปินตา
2. นางอัญชุลี   นันทเสรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.89 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  เป็งโม๊ะ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา