สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นายธีระพงษ์  ปัญญาปลิว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 1. เด็กชายธีระธัช   ธิมูล
2. เด็กชายศราวุฒิ   ถาสืบ
3. เด็กชายอภิชาติ   จันทร์แก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี   ขุนชุ่ม
2. นางสาวศรัณญา   ตาบัว
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นายวชิระ  กำทอง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพุทธิตา  คำจ๋อย
 
1. นางพรรณกร  สุภาแก้ว
2. นางรจนา  ยอดดี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.99 ทอง 9 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัญญา  อุ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
3. เด็กหญิงนพวรรณ  คำน้ำแดง
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย