สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กชายกรภัทร  ทิมเทพ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภิรมย์พันธ์
4. เด็กหญิงดวงฤดี  จิตรจังดวง
5. เด็กชายธนวัฒน์  อินทราช
6. เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยมอญ
7. เด็กชายนัฐพล  เล็กขำ
8. เด็กชายปฏิพัทธ์  แสวงทรัพย์
9. เด็กชายพฤหัส  ไกรเลิศ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปรีชา
11. เด็กชายภูมินันท์  วงศ์วุ่น
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์วุ่น
13. เด็กชายภูวดล  อวยชัย
14. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงศร
15. เด็กหญิงสาริกา  วงศ์ดรพัฒนา
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ชูกลิ่น
17. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่หลิ่ว
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางสาวญาณิศา  หนูนอง
3. นางวนิดา  อิสสระโชติ
4. นายวรพล  ทองสกุล
5. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ณะแฉล้ม
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงแพรวา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธิ์
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายชนะศิลป์  มาธุระ
 
1. นายบุญทวี  หลานอา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ผอบเหลือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  บุญผ่อง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สอนรอด
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย   พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย   พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย   พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณทิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75.2 เงิน 12 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. นางสาวกานต์ธิดา  มาปะเต
2. เด็กชายเพชรรัตน์  พงษ์พันธ์
 
1. นายปฏิเวท  นะวะมวัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  แก้วสุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.17 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกผล
 
1. นางจิรัชญา  ตันทนิส
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กชายเอเจ  กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายมาโนช  หมานหยะ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อินทร์พรหม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายตะวัน  ศรีประสม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อ้ายเหมย
 
1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
2. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายนโรดม  ประหวาน
2. นายพิทวัส  หิรัญวัฒนะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวโนรีซัน  มามะ
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายชัชชนันทร์  สองเมือง
2. เด็กชายพันวา  แพรวตะคุ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมชาติ
 
1. นางสาวรัตนากร  สมสุข
2. นายอาคม  เส้งเอียด
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงชรินทร์ทร  ชัยบุตร
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 59.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุขเสน
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.99 ทอง 12 โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายธรรมสิทธิ์  ยิ้มแฉ่ง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สามารถกิจ
 
1. นางรัชนก  คงทรัพย์
2. นางวันทนา  แก้วกลิ่น
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงเวณิกา  บัญชากุลชัย
 
1. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
2. นางสาวโสพิศ  ทองรอด
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงชลิตา  สุขผาเดิม
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงศิริยุภา  วรพัฒน์
4. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมสุด
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โลมะจันทร์
 
1. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.34 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงชฏาธาร  ลีนันท์
2. เด็กหญิงเวณิกา  บัญชาชัยกุล
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร
2. นางสาวโสพิส  ทองรอด