สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70.41 เงิน 11 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  พัสดร
2. เด็กหญิงปาริชาต  ทองชั้น
3. เด็กหญิงสิวะพร  ทัศนพงศ์
 
1. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย
2. นางพัชรี  มูลศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุเวช
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กหญิงชไมพร  สีเนาว์
5. เด็กชายดวงกมล  กิจการ
6. เด็กชายนวพล  ผาโท
7. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  หลงหนองคูณ
8. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณพฤติ
9. เด็กหญิงพิยะดา  แก้วอาสา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูนา
11. เด็กชายยุทธนา  ไชยภักดี
12. เด็กหญิงวิภาวี  มาตรา
13. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
14. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  อุ่นช่วง
15. เด็กหญิงสิริวดี  อนุอัน
16. เด็กหญิงอลิชา  อนุเวช
17. เด็กชายอาทิตย์  ภูสีฤทธิ์
18. เด็กหญิงอาริษา  อนุเวช
19. เด็กชายเจษฎา  วังหอม
 
1. นายกุลวุฒิ  วิริยเมธางกูร
2. นายจิรโรจน์  เพ็ชรวงค์
3. นางพรหมณี  แสนศรี
4. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
5. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายธนากร  นาชัยดูลย์
2. นายโชคชัย  หอมสมบัติ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. พันจ่าเอกเสมอ  มะปัญญา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รัตน์เสนสี
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางสาวกัญญาณี  แสนตรี
2. นางอรุณี  เนาวโรจน์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายชลวิทย์  มากพูล
2. เด็กหญิงฑิตยา  ช้างเผือก
3. เด็กชายธนพล  ภูบุญมา
4. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
5. เด็กชายอัครวิทย์  อัครวรรณ
 
1. นางจุรีรัตน์  ทับภูมี
2. นางวัฒนา  วงศ์คุลี
3. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.99 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายนิสิทธิ์  ปาริกาถานัง
2. เด็กชายพัฒนากร  ดวงจันคำ
3. เด็กชายสุริยา  บัวบุปผา
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายอดิเรก  นามพร
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง 4 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายธนพล  ภูบุญมา
2. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
3. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ทับภูมี
2. นางพุทธชาติ  พิมพ์พิสนธ์