สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายณัฐพงษ์  เพียกุนา
2. นายณัฐพล  แกมไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกาญจนา  หินไธสง
2. เด็กหญิงชติยา   เปรื่องวิชา
3. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
4. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
2. นางสาวชุลีรัตน์  ช่วยไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธิตาแสง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ซ้ายสนิทธรรม
3. เด็กหญิงญานิศา  เทพทิพย์
4. เด็กหญิงพรไพลิน  คามะปะใน
5. เด็กหญิงภัทรดา  วิไทจิตร
6. เด็กหญิงวนิดา  ปาลาด
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เต็มรัมย์
8. เด็กหญิงสานันทินี  ซ้ายสนิททำ
9. เด็กหญิงสุริวิภา  พรมดี
10. เด็กหญิงอรยา  พลคำแก้ว
 
1. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
2. นางสวาท  ไลออน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาววรรนิศา  สุธรรม
2. นางสาววรัญญา  ปาปะทา
3. นางสาววราพร  ต่ายจันทร์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ  พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงชนิกานต์   อ้วนวงษ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ทวยไธสง
3. เด็กหญิงน้องแอน    ตะนะชัย
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรวงศ์
2. นางสาวนันทศิริ  สุขโสม
3. นางสาวสุธาทิพย์  สะอาดจันดี
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา    จุปะมัดถา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงอริสรา   เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวกัลยาณี   ศรีกระทุ่ม
2. นายมานิตย์  แสนหะวานนท์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  นาชีวะ
 
1. นางสาวบุญมี   มุ่งชู