สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กหญิงกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
5. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
6. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุรีมาตร
8. เด็กชายจารุพงค์  น้อยคำแพง
9. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
11. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ
15. เด็กชายธนวัฒน์  บัวทิพย์
16. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรก้อน
17. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
18. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
19. เด็กชายนฤเบศร์  ปัตตาชารี
20. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
21. เด็กหญิงภณิดา  ศรีสุวรรณ
22. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
23. เด็กชายภานุพงศ์  นวนมิตร
24. เด็กหญิงรุจิดา  วัลละภา
25. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
26. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
27. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
28. เด็กชายวีระกร  โสดแก้ว
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทศ
30. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันลา
31. เด็กชายสิทธิพัศ  คำภาไพร
32. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
33. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
35. เด็กหญิงอรชุดา  บุตรวงค์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสิทธิ์
37. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัมย์
38. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงค์
40. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
4. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
5. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
6. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
7. นางอารยา  เสนาสุธรรม
8. นางเพ็ญนภา   คำมาศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 72.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สิงมาดา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปานิล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองนอก
5. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
6. เด็กชายชัยภักดิ์  ไอยะ
7. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
8. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
10. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
11. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
12. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
13. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  ดวงทวี
15. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
16. เด็กหญิงพรรณทิพา  มาลาวรรณ
17. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
18. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
19. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
20. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
21. เด็กชายราชวัตร  อาปัดชิง
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
23. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
24. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
25. เด็กหญิงวิลาสินี  เกลี้ยงกรแก้ว
26. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ
27. เด็กหญิงศศิธร  พันสุรินทร์
28. เด็กชายสิทธิพร  พลชุมแสง
29. เด็กชายหัตถพล  นามมนตรี
30. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมพู
31. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
32. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
33. เด็กชายอภินันท์  กอไธสง
34. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
35. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
36. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
37. เด็กชายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุบุญมี
39. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายจำนงค์  คำแหงพล
2. นางประมุข  สุริยภาพ
3. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
4. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสตร์
5. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
6. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายสุวิทย์  คำมณี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นายศรัตตรา  สุทธิประภา
2. นายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นายสุเทพ  บุตรสำราญ