สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 72.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สิงมาดา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปานิล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองนอก
5. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
6. เด็กชายชัยภักดิ์  ไอยะ
7. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
8. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
10. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
11. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
12. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
13. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  ดวงทวี
15. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
16. เด็กหญิงพรรณทิพา  มาลาวรรณ
17. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
18. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
19. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
20. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
21. เด็กชายราชวัตร  อาปัดชิง
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
23. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
24. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
25. เด็กหญิงวิลาสินี  เกลี้ยงกรแก้ว
26. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ
27. เด็กหญิงศศิธร  พันสุรินทร์
28. เด็กชายสิทธิพร  พลชุมแสง
29. เด็กชายหัตถพล  นามมนตรี
30. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมพู
31. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
32. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
33. เด็กชายอภินันท์  กอไธสง
34. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
35. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
36. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
37. เด็กชายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุบุญมี
39. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายจำนงค์  คำแหงพล
2. นางประมุข  สุริยภาพ
3. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
4. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสตร์
5. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
6. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายสุวิทย์  คำมณี