สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤตเมธ  สุริรัตน์
3. เด็กชายกฤษณ์  จินารักษ์
4. เด็กชายกวิน  ชนะภัย
5. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยปัดชา
6. เด็กชายจรูญ  ไชยสงค์
7. เด็กชายจักรกฤษ  ยอดดี
8. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เอี้ย
9. เด็กชายจัตุพร  พรมมา
10. เด็กหญิงจุรีมาศ   อินทร์นอก
11. เด็กชายชนวิทย์  ทิพย์หลวง
12. เด็กชายชนาธิป  ดาพาโย
13. เด็กหญิงชลธิชา  สายธนู
14. เด็กชายชลสิทธิ์  ศักดาคำ
15. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์สุข
16. เด็กหญิงณัฐวดี  ภุมิพัฒน์
17. เด็กชายณัฐิวุฒิ  รัตน์ชุรีย์
18. เด็กชายทศพล  สนิทท้าว
19. เด็กชายธนากร   ภูคำ
20. เด็กชายธนายุส  ปะวันเน
21. เด็กชายธนาวิทย์  โพธิ์ขาว
22. เด็กชายธนโชติ  อินนอก
23. เด็กชายธรรมนิตย์  ธรรมะ
24. เด็กหญิงธัญญธร  งอกงาม
25. เด็กหญิงธันยพร  โรมสมบุตร
26. เด็กหญิงนริศรา  ทาสิงห์
27. เด็กหญิงนฤมล  แสนสุรินทร์
28. เด็กชายนิรันดร  วัฒนานิติกุล
29. เด็กชายปรัชญา  สาขะสิงห์
30. เด็กชายปริญญา  นิรงบุตร
31. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
32. เด็กหญิงปาริชาติ  เขียวมณี
33. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยปิน
34. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีเทา
35. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอ้ม
36. เด็กชายพงษ์ศิริ  ภูศรี
37. เด็กหญิงพรธิวา  ขันมณี
38. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตะโก
39. เด็กชายพิณลดา  จุลพันธ์
40. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชินสุทธิ์
41. เด็กชายพีระพงศ์  บึงกรด
42. เด็กชายภคิน  วสุจิราดล
43. เด็กหญิงภัทรพร  พิบูลแถว
44. เด็กชายภานุเดช  มัณฑนาจารุ
45. เด็กหญิงมัฐภร  แนบสำโรง
46. เด็กชายยศกร  ทุมทุมา
47. เด็กชายยุทธพล  ชาวเหนือ
48. เด็กชายรัตนพล  พันทอง
49. เด็กหญิงลินนิณี  ชินสุทธิ์
50. เด็กชายวรวิทย์  สีคำเม
51. เด็กชายวรสิทธิ์  เทพเภา
52. เด็กหญิงวันวิสา  สีเทา
53. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์อุดทา
54. เด็กชายวีรภัทร  เถื่อนมิ่งมาตร
55. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีจันทร์
56. เด็กชายศรัณย์ภัทร  พันตะคุ
57. เด็กชายศรายุทธ  เที่ยงทำ
58. เด็กหญิงศศินิภา  พิมพ์เสน
59. เด็กชายศักดิ์มงคล  แสนสุรินทร์
60. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
61. เด็กชายศุภชัย  ฝั้นแบน
62. เด็กชายศุภชัย  คณะวาปี
63. เด็กหญิงศุรตา  ทองขำ
64. เด็กชายสถาพร  ขาบดาบ
65. เด็กชายสรศักดิ์  ชัยภูมิ
66. เด็กชายสหพันธ์  บุษบง
67. เด็กหญิงสุธาสินี  นิลาลาด
68. เด็กหญิงสุนิษา  ทุมลา
69. เด็กชายสุพรรณิกา  แซ่โง้ว
70. เด็กชายสุรพัศ  คังพระศรี
71. เด็กชายสุวัจน์ชัย   บุพลับ
72. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อนันเต่า
73. เด็กหญิงอภิญญา  สมสีแก้ว
74. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีชัยปัญหา
75. เด็กชายอรรถพร  สาริมาตย์
76. เด็กหญิงอังชุมา  บัวเผื่อน
77. เด็กหญิงอาภัสรา  อักษร
78. เด็กชายเต้ย  บำรุงศิลป์
79. เด็กชายเอกรินทร์  พาทีรักษา
80. เด็กชายโสภิกดา  ชาวเหนือ
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางสาวสุวิมล  งามสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วรคุณ
2. เด็กหญิงทอประกาย  ยศรักษา
3. นายธนวัฒน์  เจียมภูเขียว
4. เด็กชายพินิจ  โอดประไพ
5. เด็กหญิงศิริพร  พลเดชอุดมคุณ
 
1. นางนันท์นภัส  โทวิชา
2. นางศรัณยา  ทองแสน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. นางสาวชนิดา  ป้องคำหาญ
2. นางสาวชัชฎาพร  ศิริอุเทน
3. นางสาวมณีรัตน์  ทศศะ
 
1. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
2. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวทันยา  จันทราณี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีคุณ
 
1. นางญดา  อุปรัง
2. นางสาววรรณี  แสนคำภา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจนิสตา  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  อนุนาค
3. นางสาวนุชนาถ  โคคำ
4. เด็กหญิงปฤษฎีธร  สว่างเวียง
5. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์โสดา
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุมทอก
7. นายอัษฎาวุธ  วิเศษลา
8. นายไตรรงค์  เกตุหงษ์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 82.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงศศิธร  บุษบง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เพ็งคูณ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตย์ศาลา
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางสุพัตรา  มุกดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นามบุดดี
 
1. นางดวงจันทร์  วงษ์อ่อน