สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายธนพล   สุพร
 
1. นางสุพัตรา   กิตติยศธาดา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิชญ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายชวิน  เมืองโคตร
3. เด็กชายชัยณรงค์  เมืองโคตร
4. เด็กชายณรงค์ชัย  เมืองโคตร
5. เด็กชายธวัชชัย  เมืองโคตร
6. เด็กชายสืบสกุล  เมืองโคตร
 
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์  ช่างทอง
2. นายฉลอง  หงษ์ทอง
3. นายสุดใจ  เข็มพิลา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.25 เงิน 10 โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายจักรี  กัญผุตะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งแรง
3. เด็กชายณัฐวัตร  แข็งแรง
4. เด็กชายพิษณุ  บุญโม๊ะ
5. เด็กชายศาตนันท์  เอกวิเศษ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิกุลศรี
7. เด็กชายอุดมชัย  เวหะวิริยะ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตะนัยศรี
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
3. นายเชิดชัย  การสำเนียง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นางสาวรัชนีกร  ไชยมี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  เมืองโคตร
3. นางสาวเปรมวดี  พุ่มเจริญ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล