สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงบัญพตี  ประทุมลี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขวาระคร
5. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ไชยา
6. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แพงโสดา
7. เด็กหญิงมณีนุช  มูลมานัส
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองชมภู
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปากดี
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงศ์