สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงบัญพตี  ประทุมลี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขวาระคร
5. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ไชยา
6. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แพงโสดา
7. เด็กหญิงมณีนุช  มูลมานัส
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองชมภู
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปากดี
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 9 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  คำอด
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวรัศมี  ตรีเพ็ชร์
2. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิชญ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายชวิน  เมืองโคตร
3. เด็กชายชัยณรงค์  เมืองโคตร
4. เด็กชายณรงค์ชัย  เมืองโคตร
5. เด็กชายธวัชชัย  เมืองโคตร
6. เด็กชายสืบสกุล  เมืองโคตร
 
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์  ช่างทอง
2. นายฉลอง  หงษ์ทอง
3. นายสุดใจ  เข็มพิลา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นางสาวรัชนีกร  ไชยมี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  เมืองโคตร
3. นางสาวเปรมวดี  พุ่มเจริญ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
2. เด็กชายรังสฤษฏ์  รูปเหมาะ
3. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
 
1. นางสุวพร  แสนโสม
2. นางอำนวย  อาจวิชัย
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรขาว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนศรี
 
1. นายพานุมาศ  ธิบูรณ์บุญ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายธนพล   สุพร
 
1. นางสุพัตรา   กิตติยศธาดา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายกวีวัตน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  สาแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเรืองนาม
 
1. นายบุญรอด  ริมทอง
2. นายประยูร  บุญประสพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.25 เงิน 10 โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายจักรี  กัญผุตะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งแรง
3. เด็กชายณัฐวัตร  แข็งแรง
4. เด็กชายพิษณุ  บุญโม๊ะ
5. เด็กชายศาตนันท์  เอกวิเศษ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิกุลศรี
7. เด็กชายอุดมชัย  เวหะวิริยะ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตะนัยศรี
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
3. นายเชิดชัย  การสำเนียง
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1. เด็กชายชญาญิน  พลบุตร
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายปรเมศวร์  เม่นทอง