สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงบัญพตี  ประทุมลี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขวาระคร
5. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ไชยา
6. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แพงโสดา
7. เด็กหญิงมณีนุช  มูลมานัส
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองชมภู
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปากดี
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 9 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  คำอด
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวรัศมี  ตรีเพ็ชร์
2. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงศ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายกวีวัตน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  สาแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเรืองนาม
 
1. นายบุญรอด  ริมทอง
2. นายประยูร  บุญประสพ
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1. เด็กชายชญาญิน  พลบุตร
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายปรเมศวร์  เม่นทอง